Uchwała Nr XX/202/04 z dnia 29 października 2004 r.

UCHWAŁA NR XX/202/04
 • uchwała nr xx/202/04

 • rady miasta augustÓw

 1. 29 października 2004r.

  • W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/189/04 Rady Miasta Augustów z dnia 14 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3, art. 36 pkt 2 lit. l i m, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Uchyla zię załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/189/04 Rady Miasta Augustów z dnia 14 września 2004r.

    2. Wprowadza się załącznik Nr 2 do Uchwały, o której mowa w § 1 o treści :

         • Załącznik Nr 2

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Osoby samotne

Dochód na osobę wg art.8 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi

%

do 461

0%

Bezpłatne

461,01 - 576,25

5%

0,50

576,26 - 691,50

10%

1,00

691,51 - 922,00

15%

1,50

922,01 - 1152,50

20%

2,00

1152,51 - 1383,00

30%

3,00

1383,01 - 1613,50

50%

5,00

1613,51 - 1844,00

80%

8,00

1844,01 

100%

10,00

W rodzinie

do 316

0%

Bezpłatne

316,01 - 395,00

10%

1,00

395,01 - 474,00

20%

2,00

474,01 - 632,00

40%

4,00

632,01 - 790,00

60%

6,00

790,01 - 948,00

80%

8,00

948,01 

100%

10,00

    1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-11-09

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2004-11-09