Uchwała Nr XXII/216/04

GGSSS SGS

UCHWAŁA NR XXII/216/04

RADY MIASTA AUGUSTÓW

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2004r.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 33.392 zł

w tym:

     1. Dział 750 „Administracja publiczna” 5.814 zł

     2. - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 5.814 zł

     3. § 2360 5.814 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem” 22.822 zł

- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw” 22.822 zł

§ 041 22.822 zł

     1. Dział 852 „Pomoc społeczna” 356 zł

     2. - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

     3. usługi opiekuńcze” 356 zł

     4. § 2360 356 zł

     5. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 4.400 zł

     6. - rozdział 92116 „Biblioteki” 4.400 zł

     7. § 2020 4.400 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 33.392 zł

w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 6.170 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 6.170 zł

§ 4300 6.170 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 22.822 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.244 zł

§ 2540 4.244 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 18.578 zł

§ 2540 8.178 zł

§ 6050 10.400 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 4.400 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 4.400 zł

§ 2550 4.400 zł

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 607.229 zł, wydatki w kwocie 627.681 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększenie budżetu wynika z wprowadzenia do planu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 6.170 zł - przeznacza się je na rozbiórkę budynku oraz otrzymania
z Ministerstwa Kultury dotacji celowej w kwocie 4.400 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Zwiększone dochody z opłaty skarbowej
w kwocie 22.822 zł przeznacza się na dotację do Szkoły Społecznej - 12.422 zł
i termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 - 10.400 zł. Zwiększenie przychodów
i wydatków środków specjalnych w kwocie 3.500 zł dotyczy Przedszkola Nr 4 i Nr 6.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetu miasta 44.702.680 zł

 2. wydatki budżetu miasta 47.260.678 zł

 3. plan zadań zleconych

  • dochody 4.247.438 zł

  • wydatki 4.031.564 zł

  • z dochodów budżetowych kwotę 442.002 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

  • faktyczny deficyt w kwocie 3.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
   z kredytów - 800.000 zł i obligacji - 2.200.000 zł

  • wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
   w kwocie 1.408.734 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

  • § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

   • Przewodniczący

   • Rady Miasta Augustów

   /Andrzej Kurczyński/

   Załącznik

     1. do Uchwały Nr XXII/216/04

     2. Rady Miasta Augustów

     3. z dnia 30 grudnia 2004 r.

    • PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

    • L.p.

      • Dz. Rozdz.

      • Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego

      • Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.

      • Przychody na 2004 r.

      • Wydatki na 2004 r.

      • Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

      • 1

      • 2

      • 3

      • 4

      • 5

      • 6

      • 7

      • 1

      • 600-60016

      • Urząd Miasta - opłaty i kary drogowe

      • 27.890

      • 18.500

      • 46.000

      • 390

      • 2

      • 801-80101

      • Szkoły Podstawowe - razem

      • w tym:

      • Szkoła Podstawowa Nr 3

      • Szkoła Podstawowa Nr 4

      • -

     -

     -

      • 33.146

     7.000

     26.146

      • 20.006

     7.000

     13.006

      • 13.140

     -

     13.140

      • 3

      • 801-80104

      • Przedszkola - razem

      • w tym:

      • Przedszkole Nr 1

      • Przedszkole Nr 2

      • Przedszkole Nr 3

      • Przedszkole Nr 4

      • Przedszkole Nr 6

      • 23.982

     2.847

     10.811

     2.969

     3.366

     3.989

     309.942

     38.500

     68.868

     51.290

     66.684

     84.600

      • 313.036

     39.347

     71.755

     51.247

     66.002

     84.685

      • 20.888

      • 2.000

     7.924

     3.012

     4.048

     3.904

      • 4

      • 801-80110

      • Gimnazjum nr 2

      • -

     1.500

      • 1.500

      • -

      • 5

      • 853-85305

      • Żłobek - żywienie

      • 4.707

      • 29.141

      • 32.139

      • 1.709

      • 6

      • 854-85401

      • Świetlice szkolne - przy Zespole Szkół Samorządowych

      • -

      • 215.000

      • 215.000

      • -

      • Ogółem w złotych:

      • 56.579

      • 607.229

      • 627.681

      • 36.127

     2

     2005-01-05 8:21

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-06