Uchwała Nr XXII/217/04 z 30 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA NR

UCHWAŁA NR XXII/217/04

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2005 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
    poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz
    z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
    poz. 2135) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

   • § 1. 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2005 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w wysokości 3,50 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystającej z pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji.

   • 2. Z budżetu miasta może być udzielana dotacja przedmiotowa dla zakładu,
    o którym mowa, według stawki określonej w ust. 1.

   • 3. Kwotę planowanej dotacji, o której mowa w ust. 2, określa Rada Miasta
    w uchwale budżetowej na rok 2005.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-10