Uchwała Nr XXII/220/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS
 • Uchwała Nr XXII/220/04

 • Rady Miasta Augustów

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. 1 Ustala się ceny za przewóz środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustowa w nastepujących wysokościach:

      1. Na terenie miasta:

       1. Bilet normalny - 1,90 zł,

       2. Bilet ulgowy - 0,95 zł,

       3. Bilet normalny kupowany u kierowcy - 2,80 zł,

       4. Bilet ulgowy kupowany u kierowcy - 1,40 zł,

       5. Bilet miesięczny pracowniczy - 55,00 zł,

       6. Bilet miesięczny pracowniczy z niedzielami i świętami - 67,00 zł

       7. Bilet miesięczny szkolny - 27,50 zł,

       8. Bilet miesięczny szkolny z niedzielami i świetami - 33,50 zł,

      2. Na trasie Augustów - Przewięź:

       1. Bilet normalny - 2,85 zł,

       2. Bilet ulgowy - 0,95 zł.

      3. Przewóz psa, bagażu - z wyłączeniem wózków dziecięcych i inwalidzkich - w wysokości biletu osoby przewożącej

Za bagaż należy uważać przewożony przedmiot o wymiarach przekraczających 80x60x40 cm.

      1. Opłata karna:

       1. Gotówkowa - 60,00 zł,

       2. Gotówkowa za bagaż - 30,00 zł,

       3. Kredytowa - 70,00 zł,

       4. Kredytowa za bagaż - 35,00 zł.

    1. 1 Do 50% ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnione są następujące osoby:

      1. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej bądż studenckiej;

      2. dzieci w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

      3. kombatanci - na podstawie legitymacji lub innych dokumentów;

      4. emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta, rencisty wraz z dowodem osobistym.

    2. 1 Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby:

      1. uczące się niepełnosprawne dzieci i ucząca się niepełnosprawna młodzież - na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej;

      2. osoby niepełnosprawne do 16 roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność;

      3. osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dokumentu tożsamości;

      4. osoby legitymujące się legitymacją „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;

      5. dzieci do 4 roku życia - na podstawie oświadczenia rodziców;

      6. inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego - wojskowego;

      7. posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji poselskiej - senatorskiej.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

    4. Traci moc uchwała Nr XII/110/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustów.

    5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

2005-01-04 10:10

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-06