Uchwała Nr XXII/221/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS
 • UChWAŁA Nr xxii/221/04

 • RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Augustów.

   • Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz 369; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808) Rada Miasta Augustów, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego w Augustowie uchwala, co następuje:

    1. Uchwala się w formie regulaminów:

      1. zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Augustów, załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

      2. zasady ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi na terenie Miasta Augustów, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Traci moc uchwała: Uchwała Nr XLII/266/98 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie regulaminu określającego zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Augustów

    4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

  1. Nr 1

   1. do Uchwały Nr XXII/221/04

   2. Rady Miasta Augustów

   3. z dnia 30 grudnia 2004 r.

   4. Regulamin w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta augustów

          • i. postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin ustala zasady i sposób wykonywania zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku poprzez określenie:

   1. wymagań w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

   2. wymagań w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

   3. wymagań w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,

   4. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem osób lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

   5. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

   6. obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

         • ii. wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

         • 1. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do bieżącego sprzątania błota i innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości.

          1. Ustala się miejsce tymczasowego gromadzenia uprzątniętych zanieczyszczeń:

           1. błoto, piasek, liście na pryzmach na chodniku przy krawędzi jezdni,

           2. pozostałe zanieczyszczenia mogą być gromadzone w koszach ulicznych lub również na pryzmach.

         • 1. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do bieżącego sprzątania śniegu i lodu oraz usuwania śliskości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

          1. Uprzątnięty śnieg i lód należy gromadzić na chodniku przy krawędzi jezdni.

          2. Zabrania się usuwania śniegu i lodu z chodników i wyrzucania na jezdnię.

          3. Dopuszcza się uprzątnięcie śniegu z chodników w ciągu 1 doby od chwili ustania opadów.

          4. Dopuszcza się w celu doraźnej likwidacji śliskości z chodników zastosowanie piasku.

                 • iii. wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

                 • 1. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na drogach i terenach użytku publicznego.

                  1. W przypadku mycia pojazdów samochodowych na posesjach zabrania się odprowadzania wód na sąsiedni grunt oraz do kanalizacji deszczowej bez wstępnego oczyszczania.

                  2. Naprawy pojazdów samochodowych nie mogą powodować zanieczyszczenia gruntu lub wód.

                  3. W przypadku wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, użytkownik pojazdu jest zobowiązany do ich neutralizacji lub usunięcia z miejsca zdarzenia.

                         • iv. wymagania w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

                         • 1. Wprowadza się obowiązek podłączenia istniejących obiektów budowlanych przez ich właścicieli, na ich koszt do kanalizacji sanitarnej bięgnącej wzdłuż ulicy, przy której usytuowane są obiekty, a w przypadku jej braku powinny być one wyposażone w bezodpływowe szczelne zbiorniki (szamba), przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych.

                          1. Na każdego użytkownika posiadłości, o której mowa w § 5 ust. 1 nakłada się obowiązek systematycznego opróżniania zbiorników (szamb) do gromadzenia ścieków domowych i niedopuszczania do ich przepełnienia i wylewania ścieków na powierzchnię terenu lub gruntu.

                          2. Użytkownicy posiadłości zobowiązani są do zawarcia umowy z jednostką wywozową (posiadającą zezwolenie na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na wywóz ścieków wraz z podaniem koniecznych informacji potrzebnych do ustalenia częstotliwości ich wywozu.

                          3. Użytkownik posiadłości ma obowiązek przedstawić do wglądu upoważnionym organom administracji samorządowej aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonanie usługi oraz umożliwić wstęp na teren posiadłości w celu kontroli przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

                          4. W przypadku wcześniejszego napełnienia szamba niż wynika to z ustalonej częstotliwości, użytkownik ma obowiązek zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie dodatkowej usługi.

                          5. Zabrania się podłączania urządzeń kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej.

                                 • v. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. wymagania mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

                                 • 1. Posiadacz psa jest zobowiązany do stałego nadzoru nad psem. Nadzór nad psem polega w szczególności na trzymaniu psa na uwięzi lub w zamknięciu.

                                  1. W miejscach publicznych na terenie miasta psa prowadzi się na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub mieszańca tej rasy, na smyczy i w kagańcu.

                                  2. Posiadacz nieruchomości gruntowej, na terenie której pies nie jest trzymany stale na uwięzi lub w zamknięciu, jest obowiązany ogrodzić tę nieruchomość lub jej część w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza ogrodzenie i oznaczyć ją w widocznym miejscu tabliczką ostrzegającą przed psem oraz wyposażyć w urządzenie umożliwiające kontakt w razie potrzeby z osobą znajdującą się na zewnątrz posesji.

                                  3. Usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta z terenów dróg, placów, klatek schodowych, pomieszczeń budynków służących do ogólnego użytku i innych terenów publicznych.

                                  4. Nie wprowadzać zwierząt domowych na plaże, kąpieliska, do sklepów, lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych, placów zabaw, piaskownic, boisk szkolnych oraz innych obiektów, których administracja wprowadzi taki zakaz.

                                  5. Mieszkańcy prowadzący hodowlę zwierząt domowych (psy, koty, itp.) muszą zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa, spokoju i higieny dla innych mieszkańców.

                                         • vi. wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

                                         • 1. Mieszkańcy prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do:

                                           1. zachowania właściwego stanu sanitarnego w pomieszczeniach oraz jego otoczeniu oraz właściwego zabezpieczenia przed uciążliwością związaną z hodowlą na terenach sąsiednich,

                                           2. prowadzenia hodowli w budynkach do tego przeznaczonych.

                                          2. Zakazuje się składownia obornika na posesjach wyłączonych z produkcji rolniczej.

                                                 • vii. wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji i określenie terminów jej przeprowadzenia

                                                 • Obszary podlegające deratyzacji zostaną wyznaczone i określone w razie wystąpienia potrzeb na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Augustów i podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                 • Nr 2

                                                  1. do Uchwały Nr XXII/221/04

                                                  2. Rady Miasta Augustów

                                                  3. z dnia 30 grudnia 2004 r.

                                               • regulamin ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi na terenie miasta augustów

                                                       • i. postanowienia ogólne

                                                       • 1 Regulamin ustala zasady i sposób wykonywania zadań związanych z ochroną środowiska przed odpadami komunalnymi poprzez określenie:

                                                         1. zasad postępowania z odpadami;

                                                         2. obowiązków gminy;

                                                         3. obowiązków właścicieli nieruchomości;

                                                         4. zasady prowadzenia zbiórki i segregacji odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych;

                                                         5. zasad monitoringu.

                                                       • 1 Ilekroć w REGULAMINIE jest mowa o:

                                                         1. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, tj. pochodzące z biur , obiektów i lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych, targowisk i innych;

                                                         2. odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;

                                                         3. odpady organiczne - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

                                                         4. gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i i unieszkodliwianie odpadów , w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;

                                                         5. jednostka wywozowa - rozumie się przez to podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów od właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości, który na świadczenie tych usług uzyskał zezwolenie;

                                                         6. posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie jest w posiadaniu rzeczy lub przedmiotów, które są mu zbędne; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

                                                         7. wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działanie powodujace zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę;

                                                         8. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

                                                         9. składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, których nie można wykorzystać gospodarczo, spełniający odpowiednie warunki i wymagania budowlane, technologiczne i organizacyjne dla zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi;

                                                         10. zbieranie odpadów - rozumie się przez to umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

                                                         11. surowce wtórne - rozumie się przez to wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady: papieru, tektury, szkła, metali, tworzyw sztucznych i innych części nadających się do gospodarczego wykorzystania;

                                                         12. odzysk - rozumie się przez to działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania;

                                                         13. unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska;

                                                         14. odbiór bezpośredni odpadów - rozumie się przez to przekazanie odpadów (w tym ich wysegregowanych frakcji) upoważnionej jednostce wywozowej na podstawie zawartej z nią umowy.

                                                               • ii. zasady postępowania z odpadami komunalnymi.

                                                               • 1 Odpady są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający odzysk surowców wtórnych i innych części odpadów, nadających się do gospodarczego wykorzystania.

                                                                1. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest u źródła, tj. u wytwórcy odpadów w miejscu ich powstawania.

                                                                2. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się poprzez umieszczanie wyselekcjonowanych odpadów w pojemnikach lub workach z tworzyw sztucznych.

                                                                3. Odpady w postaci baterii, akumulatorów, zużytych źródeł światła zbierane są oddzielnie od innych rodzajów odpadów w punktach ich zbiórki do pojemników przeznaczonych na te odpady.

                                                                4. Wyselekcjonowane odpady oraz odpady, z których wysegregowano odpady nadające się do odzysku, przekazywane są do wyznaczonych miejsc, instalacji lub urządzeń, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

                                                                5. Komunalne odpady organiczne mogą być zagospodarowywane przez wytwórcę odpadów na własne potrzeby.

                                                                6. Posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów może zlecić zagospodarowanie odpadów wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na działalność w zakresie gospodarki odpadami.

                                                                7. Wymagania, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami określone zostały przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

                                                                8. Na składowiskach odpadów mogą być składowane wyłącznie odpady obojętne.

                                                                9. Odpady z grupy odpadów niebezpiecznych, jak np.; opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte leki, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu według zasad i wymogów określonych odrębnymi przepisami.

                                                                10. W przypadku dostarczenia do wywozu lub na składowisko odpadów innych niż komunalne, np.; odpady medyczne, przemysłowe, itp.,stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i środowiska jednostka wywozowa lub obsługujący składowisko ma prawo odmówić przyjęcia odpadów. Na jednostkę wywozową i obsługę składowiska nakłada się obowiązek zgłoszenia faktu nie przyjęcia odpadów z wyżej wymienionych powodów organom gminy.

                                                                11. Odpady nie wywiezione lub nie przyjęte na składowisko z powodów określonych w ust. 11 muszą być niezwłocznie usunięte przez ich posiadacza w sposób zabezpieczający środowisko, zgodnie z obowiązujacymi przepisami oraz w uzgodnieniu z odpowiednim organem gminy.

                                                                12. Zbiórka i zagospodarowanie odpadów z rozbiórek oraz procesów budowlanych określane są przez organa nadzoru procesu budowlanego w udzielanej decyzji.

                                                                       • iii. obowiązki gminy w zakresie ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi.

                                                                       • 1 Obowiązkiem Gminy jest tworzenie warunków do ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi poprzez:

                                                                         1. prowadzenie działalności związanej z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej;

                                                                         2. budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

                                                                         3. organizację zbiórki i transportu odpadów w tym selektywnej zbiórki odpadów, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, przydatnych do odzysku;

                                                                         4. zapewnienie składowania odpadów komunalnych oraz gruzu i innych odpadów mineralnych na składowiskach, spełniających warunki ochrony środowiska przed odpadami;

                                                                         5. organizację i wywóz zmiotek, liści, trawy oraz śniegu uprzątniętych z pasa chodnikowego dróg gminnych przez właścicieli, zarządców lub administratorów przyległych nieruchomości;

                                                                         6. ustalanie górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach;

                                                                         7. wspólnie z właściwymi organami samorządu sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.

                                                                               • iv. obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi.

                                                                               • 1 Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany na zarządzanym lub użytkowanym terenie do:

                                                                                 1. zbierania i gromadzenia posortowanych odpadów komunalnych wg asortymentu rodzajowego w specjalnych pojemnikach lub workach;

                                                                                 2. postępowania z odpadami innymi niż komunalne w sposób gwarantujący ich bezpieczne zagospodarowanie;

                                                                                 3. zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, w tym segregowanych i pozostałych z jednostką wywozową upoważnioną przez gminę do świadczenia tych usług.

                                                                               • Zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników służących gromadzeniu odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości.

                                                                               • 1 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

                                                                                 1. z terenów nieruchomości:

                                                                                  1. według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

                                                                                 2. z dróg publicznych:

                                                                                  1. umowa zawarta pomiędzy zarządcą drogi a jednostką wywozową na wywóz odpadów z częstotliwością zgodnie z wystepującymi potrzebami, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a w okresie letnim - na terenach o dużym natężeniu ruchu pieszego - codziennie.

                                                                               • Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie komunikacji publicznej są zobowiązni do utrzymania czystości na terenie przystanków ( 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoka na całej jej długości wraz z przyległym chodnikiem) i wyposażenia przystanków w pojemniki na odpady i regularne ich opróżnianie.

                                                                               • 1 Właściciele nieruchomości oraz zarządcy dróg zobowiązani są do utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym urządzeń do gromadzenia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

                                                                                1. Utrzymywanie urządzeń do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie technicznym określone będą w umowach z jednostkami zajmującymi się wywozem odpadów.

                                                                                       • v. zasady prowadzenia zbiórki i segregacji odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych.

                                                                                       • System usuwania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych odpadów surowcowych na terenie miasta Augustów ma charakter odbioru bezpośredniego opartego na systemie zamykanych pojemników 1100 i 110 litrowych oraz na systemie worków foliowych.

                                                                                       • 1 System zbiórki odpadów zmieszanych kierowanych bezpośrednio na składowisko polega na:

                                                                                         1. w rejonach zabudowy wielorodzinnej zwartej (osiedla) - zbiórce zmieszanych odpadów w pojemnikach 1100 litrowych;

                                                                                         2. w rejonach zabudowy niskiej (jednorodzinnej) - zbiórce odpadów zmieszanych w pojemnikach 110-litrowych, będących na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego, rozmieszczonych na nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

                                                                                         3. na terenach otwartych gmin (zabudowa rozproszona) - zbiórce odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach 110 litrowych, będących na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego, rozmieszczonych na nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

                                                                                         4. na drogach publicznych - zbiórce odpadów zmieszanych w pojemnikach (koszach ulicznych), rozmieszczonych wg poniższych kryteriów:

                                                                                          1. na drogach o dużym natężeniu ruchu pieszego

                                                                                           • odległość pomiędzy pojemnikami nie może być mniejsza niż 50 m,

                                                                                         5. na drogach o małym natężeniu ruchu pieszego

                                                                                          • odległość pomiędzy pojemnikami nie może być mniejsza niż 100 m.

                                                                                       • 1 System zbiórki odpadów surowcowych i bioodpadów kierownych do zakładów odzysku polega na:

                                                                                         1. w rejonach zabudowy wielorodzinnej zwartej (osiedla) - zbiórce odpadów surowcowych w pojemnikach 1100 litrowych zlokalizowanych w pobliżu pojemników na odpady zmieszane:

                                                                                          1. jeden pojemnik na określone odpady surowcowe przeznaczony będzie dla 150-200 mieszkańców,

                                                                                          2. zbiórką objęte zostaną: makulatura, szkło i tworzywa sztuczne,

                                                                                          3. zbiórka odpadów organicznych odbywać się będzie poprzez sieć pojemników specjalistycznych (biotainer) o pojemności 240 l zlokalizowanych obok pojemników na zmieszane odpady balastowe i pojemników na odpady surowcowe z przeznaczeniem 1 pojemnik na 50 mieszkańców,

                                                                                         2. w rejonach zabudowy jednorodzinnej - zbiórce surowców do worków foliowych będących na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego:

                                                                                          1. zbiórką objęte zostaną: makulatura, szkło i tworzywa sztuczne,

                                                                                          2. ustala się, że na jednego mieszkańca przypadać będzie 1 worek foliowy o pojemności 100 l na szkło, 1 worek na makulaturę i 3 worki na tworzywa sztuczne w ciągu roku,

                                                                                          3. zbiórka odpadów organicznych odbywać się będzie poprzez sieć pojemników specjalistycznych (biotainer) o pojemności 140 l zlokalizowanych w każdym gospodarstwie domowym,

                                                                                         3. w rejonach otwartych gmin (zabudowa rozproszona) - zbiórce odpadów surowcowych do worków foliowych, będących na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego:

                                                                                          1. zbiórką objęte zostanie szkło i tworzywa sztuczne,

                                                                                          2. ustala się, że na jednego mieszkańca przypadać będzie 1 worek 100 l na szkło i 3 worki na tworzywa sztuczne w ciągu roku,

                                                                                         4. odpady niebezpieczne będą gromadzone w Punktach gromadzenia odpadów niebezpiecznych (PGON). Ponadto zorganizowane zostaną Punkty Odbioru Odpadów Niebezpiecznych w aptekach, sklepach elektrotechnicznych, stacjach benzynowych. Każdy PGON winien być wyposażony w: kontener zamknięty na odpady niebezpieczne przestrzenne ( np. KE-7 na opakowania po pestycydach) oraz pojemnik do gromadzenia lamp i baterii (np. PS-450),

                                                                                         5. złom metali oraz odpady wielkogabarytowe, np. zużyte sprzęty gospodarstwa domowego zbierane będą w trakcie ogłaszanych akcji zbiórki.

                                                                                               • vi. monitoring

                                                                                               • 1 Celami monitorowania systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów są:

                                                                                                 1. ocena stopnia realizacji obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z przepisów prawa,

                                                                                                 2. ocena zmian ilości i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych oraz potrzeb działań przystosowawczych, np. organizacyjnych, inwestycyjnych.

                                                                                               • 1 Zadanie monitorowania systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów spoczywa na organach gminy.

                                                                                                1. Organ realizujący zadanie monitorowania systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów zostaje wskazany w wydawanych zezwoleniach na świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami.

                                                                                                2. Organ realizujący zadanie monitorowania systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów jest zobowiązany do przedkładania Radzie Gminy w terminie do 30 marca każdego roku rocznych raportów z realizacji obowiązków z zakresu gospodarki odpadami.

                                                                                               • 1 Systemem monitoringu objęci są:

                                                                                                 1. właściciele nieruchomości;

                                                                                                 2. podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami.

                                                                                               • 1 System monitoringu polega na:

                                                                                                 1. prowadzeniu analiz dotyczących ilości i struktury strumienia odpadów, kierunków zagospodarowania odpadów;

                                                                                                 2. prowadzeniu rejestru wydanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami;

                                                                                                 3. bieżącej kontroli właścicieli nieruchomości, jednostek wywozowych, zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

                                                                                                 4. prowadzeniu ewidencji odpadów na podstawie otrzymywanych od podmiotów świadczących usługi z zakresu gospodarki odpadami kart ewidencji odpadów.

                                                                                                2005-01-04 12:24

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

  Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

  Data modyfikacji: 2005-01-06

  Opublikował: Beata Filipow

  Data publikacji: 2005-01-06