Uchwała Nr XXII/223/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS

 • uchwała nr XXII/223/04

 • Rady miasta augustów

 1. 30 grudnia 2004r.

  • w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów.

   • Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 ) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Traci moc Uchwała Nr XXI/167/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów.

    4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

   1. do Uchwały Nr XXII/223/04

   2. Rady Miasta Augustów

   3. z dnia 30 grudnia 2004r.

   • Szczegółowe zasady udzielania i rozmiar

   • zniżek nauczycielom, którym powierzono

   • stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz

   • tygodniowego wymiaru czasu pracy

   • pedagogów, psychologów i logopedów.

      1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.1118 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 239) do wysokości liczby godzin określonej w tabeli stanowiącej załącznik.

      2. Dyrektor szkoły, placówki może być zwolniony w części lub całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w tabeli stanowiącej załącznik, tytułem wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący.

      3. 1. Zwolnienia z części lub całości obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dokonuje Burmistrz Miasta na wniosek zainteresowanego dyrektora szkoły lub placówki, określając jednocześnie wysokość i czas zwolnienia.

    2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 dyrektorzy składają razem z projektami arkuszy organizacji szkół i placówek tj. do dnia 30 kwietnia.

       1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 1/6 godzin tygodniowego wymiaru zajęć określonego odpowiednio w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, chyba że z planu nauczania przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

       2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z tabelą odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

       3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach :

    1. Pedagog - 20 godz.

    2. Psycholog - 20 godz.

    3. Logopeda - 20 godz.

       • Stanowisko kierownicze

       • Liczba oddziałów/ wychowanków

       • Tygodniowy wymiar zajęć

        • Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie

        • 2

       • 20

        • 3 i więcej

       • 16

        • Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

        • 2

       • 12

        • 3

       • 10

        • 4 - 5

       • 8

        • 6 i więcej

       • 6

        • Wicedyrektor przedszkola

        • 4 - 5

       • 12

        • 6 i więcej

       • 10

        • Dyrektor szkoły każdego typu

        • do 8

       • 8

        • 9 - 16

       • 5

        • 17 i więcej

       • 3

        • Wicedyrektor szkoły każdego typu

        • 9 - 16

       • 9

        • 17 i więcej

       • 7

        • Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

        • do 40

       • 20

        • 41 - 80

       • 16

        • 81 - 120

       • 14

        • powyżej 120

       • 12

      2005-01-07 2:31

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-10