Uchwała Nr XXII/225/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS
 • uchwała nr XXIi/225/04

 • rady miasta augustów

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   • Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001; Nr 152, poz. 1597/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Augustów na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński /

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/225/05

Rady Miasta Augustów

z dnia 30 grudnia 2004r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Augustów na 2005 rok

„Organy władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć maj --> [Author:P] ących na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy” - stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”.

Ustawa wymienia 7 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4 ust.2 w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Zadania, o których mowa w ustawie można zdefiniować i ująć następująco:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 1. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

ZASOBY:

1. W mieście działa Poradnia Terapii Uzależnień

W ramach terapii grupowej odbywają się zajęcia:

 • Grupy edukacyjnej dla pacjentów uzależnionych 2 x w tygodniu

 • Grupy edukacyjnej dla osób współuzależnionych 1 x w tygodniu

 • Grupy intensywnej terapii „ Czy jestem alkoholikiem” 1 x w tygodniu

 • Grupy wsparcia 1 x w tygodniu

 • Grupy psychoterapeutycznej 1 x w tygodniu

 • Grupy samopomocowej 1 x w tygodniu

 • Grupy bezsilności 1 x w tygodniu

 1. Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii prowadzi dyżury konsultacyjno-terapeutyczne skierowane do młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami oraz uzależnionej i ich rodziców. W ramach dyżuru udzielane są porady oraz są prowadzone wstępne indywidualne terapie motywujące do podjęcia leczenia, a także działania wspierające osoby po zakończonej terapii.

W punkcie działa grupa terapeutyczna dla rodziców dzieci uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Dyżury i grupę terapeutyczną prowadzi osoba po resocjalizacji, Studium Socjoterapii, Studium Rozwoju Osobistego, treningu asertywności, instruktor „Drugiego Elementarza” i „Trzeciego Elementarza”, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień.

 1. Przy Poradni Terapii Uzależnień istnieje Punkt Kosultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. Dyżury prowadzą:

 • konsultant do spraw przemocy, mgr polityki społecznej, pracownik socjalny,

 • prawnik,

 • 2 policjantów (w tym jeden po Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, certyfikat w zakresie prawnym, społecznym i medycznym aspekcie narkomanii).

 1. W mieście działa Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Tęcza” z siedzibą przy ul. Skorupki 6.

Działalność Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów to w pierwszej kolejności praca klubowa, na którą składają się:

a) pomoc psychologiczna:

 • na grupach wsparcia

 • podczas spotkań indywidualnych

 • na obozach terapeutycznych

b) spotkania grup samopomocowych:

 • dla osób uzależnionych, AA ( „Maj”, „Nie ma mocnych” „Czwartek” „Consonans”)

 • dla osób współuzależnionych, Al-anon ( „Liderki”).

c) uroczystości okazjonalne o charakterze abstynenckim:

d) profilaktyka i rehabilitacja,

e) prowadzenie działalności informacyjnej przez honorowych członków stowarzyszenia.

 1. Kadra przeszkolonych realizatorów programów profilaktycznych:

 • Trzeci Elementarz, czyli program siedmiu kroków” (w okresie od 1994 do IX 2004 r przeszkolono około 180 realizatorów ze wszystkich typów szkół na terenie Augustowa).

 • "„Sobą być dobrze żyć” - przeszkolono 15 realizatorów,

 • „Spójrz inaczej” - przeszkolono 5 realizatorów.

 1. Uczestnictwo dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w koloniach terapeutycznych organizowanych w okresie wakacji.

 1. W mieście działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powołany jest pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

II. Zadania własne miasta.

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu,

 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • prowadzenie działań kosultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,

 • wspieranie działalności placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji z lekarzami,

 • współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi,

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w lecznictwie i Terapii Uzależnień.

 1. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • finansowanie etatów dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie: prawnik, policjanci, specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy,

 • prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii,

 • prowadzenie grupy dla współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnień,

 • dofinansowywanie szkoleń pracowników Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii oraz Pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • wyposażenie punktów w niezbędne materiały edukacyjne,

 • wspieranie rodzin poprzez realizację krótkich programów profilaktycznych dla osób w ramach współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Suwałkach.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży:

 1. przeprowadzenie „Trzeciego Elementarza, czyli programu siedmiu kroków” na terenie szkół podstawowych i gimnazjów w edycji wiosennej i jesiennej,

 1. przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień i wiedzy o problemach alkoholowych pracownikom socjalnym,

 1. przeprowadzenie szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach lokalnej działalności profilaktycznej,

 1. wspieranie działania grupy terapeutycznej dla rodziców dzieci uzależnionych,

 1. zorganizowanie wypoczynku terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych w okresie letnim i zimowym z uwzględnieniem przygotowanej kadry w zakresie działań profilaktycznych II stopnia,

 2. współpraca z kuratorami sądowymi w celu zwiększenia skuteczności pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,

 1. współpraca Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji KPP w Augustowie,

 1. działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - zorganizowanie wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Augustowie przynajmniej jednej akcji edukacyjnej dla osób, którym odebrano prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym,

 1. systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych w mieście i inwentaryzowanie stanu zasobów służących rozwiązywaniu tych problemów,

 1. podjęcie działań zmierzających do stworzenia świetlic socjoterapeutycznych,

 1. udział w ogólnopolskich akcjach PARPA dotyczących profilaktyki uzależnień,

 1. dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • współfinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie;

 • finansowanie Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie,

 • dofinansowanie działalności statutowej Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów,

 • finansowanie działalności Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii,

 • finansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach, świetlicach miejskich i instytucjach działających na rzecz dzieci zagrożonych patologią wynikającą z alkoholizmu rodziców,

 • finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;

 • dofinansowanie pomocy okolicznościowej dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,

 • finansowanie programu wychowania wodnego w szkołach podstawowych i gimnazjach jako programu promującego zdrowy styl życia;

 • dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury i sportu jako alternatywy organizowania czasu wolnego,

 • dofinansowanie realizacji programu rozwoju i modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej, pomieszczeń i obiektów sportowych,

 • dofinansowanie realizacji programów rekreacyjno-sportowych.

 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie obrotu i handlu napojami alkoholowymi:

 • dokonywanie kwartalnych podsumowań kontroli punktów detalicznych i gastronomicznych,

 • kierowanie informacji do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • kierowanie wniosków do Burmistrza Miasta Augustów o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

 • koordynacja działań na terenie miasta Augustowa związanych z profilaktyką,

 • współpraca z Sądem Rejonowym w Augustowie Wydział Rodziny i Nieletnich,

 • współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi,

 • współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień, Młodzieżowym Punktem Konsultacji i Terapii, Punktem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • współpraca z Komendą Powiatową Policji w Augustowie,

 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie,

 • współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie pomocy dla rodzin patologicznych i zagrożonych demoralizacją,

 • organizacja pracy i działalność zespołów problemowych: (motywującego do leczenia, opiniującego do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrolującego obrót napojami alkoholowymi),

 • prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin przez członków Komisji,

 • prowadzenie biblioteczki specjalistycznej oraz udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie będzie wypłacane w formie diety w kwocie 70,00 ( słownie : siedemdziesiąt złotych ) za jednorazowy udział w pracach Komisji, nie więcej niż trzy posiedzenia w miesiącu.

2

2005-01-06 11:05

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-10