Uchwała Nr XXII/227/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XXII/227/04

 • Rady miasta augustów

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza

   • Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
    poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
    poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Przyjąć w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/52/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy miasta Augustów do Związku Komunalnego „Biebrza”, następujące zmiany:

1)§ 2. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. ust. 1. Członkami założycielami Związku są następujące gminy: Dąbrowa

Białostocka, Goniądz, Jaświły, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin,

Trzcianne.

 1. Pozostałymi członkami Związku są następujące gminy: Augustów, Miasto

Augustów, Nowinka.

 1. Członkami Związku mogą być również gminy przyjęte do Związku w czasie jego trwania.”

2) § 6. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. ust. 1. Do zakresu działania Związku należy:

1) podjęcie i kontynuowanie działań w zakresie ochrony środowiska i przyrody na

terenie gmin wchodzących w skład Związku;

2) realizacja zadań mających na celu zatrzymanie, a następnie odwrócenie

niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym Dorzecza Biebrzy;

3) prowadzenie studiów, badań i wdrożeń w zakresie racjonalizacji korzystania ze

środowiska;

4) realizacja programu rozwoju i promocji, w tym w szczególności, z zakresu turystyki

i agroturystyki wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej na terenie gmin

tworzących Związek;

5) inicjowanie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej, ze szczególnym

uwzględnieniem współpracy przygranicznej;

6) opracowywanie programów przedsięwzięć gospodarczych;

7) realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących postępowania

z odpadami, w tym w szczególności:

       1. gospodarki odpadami, w tym tworzenie kompleksowych systemów zbierania
        i zagospodarowania odpadów;

       2. gospodarki wodno - ściekowej;

       3. ochrony powietrza.

2. W celu realizacji zadań Związku może on tworzyć jednostki organizacyjne oraz

zawierać umowy z innymi podmiotami.”

3) § 10. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 10. ust. 1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Związku pozostających

w zakresie jego działania i nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu,

a w szczególności:

1) zatwierdza kierunki działania Związku;

2) uchwala budżet Związku i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania;

3) rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i udziela Zarządowi absolutorium;

4) decyduje w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek

organizacyjnych Związku oraz wyposażenia ich w majątek;

5) dokonuje wyboru i odwoływania przewodniczącego i pozostałych członków

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

6) decyduje w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego

zarządu;

7) decyduje o przyjmowaniu i wykreślaniu członków Związku.

2. W pozostałych sprawach do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio

przepisy dotyczące rady gminy.”

4) § 12. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 12. ust. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego

zastępców.

2.Zadaniem Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłącznie organizowanie pracy

Zgromadzenia /w tym przygotowywanie sesji Zgromadzenia/ oraz prowadzenie

obrad Zgromadzenia.”

5) § 13. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12. ust. 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie

nieobecności jego zastępca, wskazany przez Przewodniczącego.

2. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej

niż raz na kwartał. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwoływane na wniosek

Zarządu lub co najmniej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-06