Uchwała Nr XXII/228/04 z 30 grudnia 2004 r.

GGSSS SGS
 • Uchwała Nr XXII/228/04

 • RADY MIASTA AUGUSTÓW

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

   • Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Uchwalić roczny program współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik

do uchwały Nr XXII/228/04

Rady Miasta Augustów

z dnia 30 XII 2004 r.

Roczny program współpracy

samorządu miasta Augustów

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

„Roczny program współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” określa zasady współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na rzecz miasta Augustów i jego mieszkańców w 2005 roku.

§ 2

 1. O ile w niniejszym „Rocznym programie współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ”, zwanym dalej „Programem”, jest mowa:

 1. o organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,

 2. o innych podmiotach - należy przez to rozumieć osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest użyte słowo „organizacje” należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 3

Współpraca samorządu miasta Augustów z organizacjami odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości,

 2. suwerenności stron,

 3. partnerstwa,

 4. efektywności,

 5. uczciwej konkurencji,

 6. jawności.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

§ 4

Zakres współpracy obejmuje zadania w sferze:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,

 3. działalności charytatywnej;

 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;

 6. ochrony i promocji zdrowia;

 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 11. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;

 12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 15. kultury fizycznej i sportu;

 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

 19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 20. ratownictwa i ochrony ludności;

 21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 22. ochrony praw konsumentów;

 23. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 24. promocji i organizacji wolontariatu;

 25. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 5

W ramach współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami w 2005 roku jako priorytetowe przyjmuje się zadania:

 1. w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia:

   1. wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Augustów na 2005 rok.”

   2. realizacja programów wspierających rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu(funkcje opiekuńcze, wychowawcze i rehabilitacyjno - edukacyjne);

   3. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb, np. zakup żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych itp ;

 1. w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem;

 2. w zakresie kultury fizycznej i sportu:

  1. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zajęć w różnych dyscyplinach sportu,

- współorganizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Augustów,

- organizacja projektów promujących zdrowy styl życia,

- wspieranie startu reprezentacji miasta we współzawodnictwie sportowym,

- współorganizacja miejskich i powiatowych zawodów sportowych.

  1. współdziałanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym, kapiącym się i uprawiającym sporty wodne;

  2. promowanie najlepszych sportowców i trenerów w mieście w formie nagród Burmistrza Miasta;

  3. wspieranie i rozwój bazy rekreacyjno - sportowej;

 1. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

    1. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów , zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci;

 1. w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

  1. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta,

  2. wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie i ochronę środowiska;

 2. w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:

  1. współorganizacja imprez kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców ,

  2. wspieranie przedsięwzięć propagujących dziedzictwo kulturowe Augustowa;

  3. edukacja regionalna dzieci i młodzieży;

 3. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:

  1. współorganizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego,

  2. wspieranie akcji i konkursów propagujących bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo na drogach.

 4. w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

  1. wspieranie masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

  2. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

 5. w zakresie integracji europejskiej:

  1. rozwijanie współpracy z miastami bliźniaczymi Tuusula i Porto Ceresio;

  2. wymiana młodzieży z krajami UE.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 6

Współpraca samorządu miasta Augustów z organizacjami może odbywać się w następujących formach:

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

 2. konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,

 3. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu miasta,

 4. współorganizacji wspólnych przedsięwzięć z organizacjami,

 5. współpracy przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz mieszkańców ,

 6. współpracy przy organizowaniu akcji charytatywnych,

 7. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych:

  1. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  2. w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

  3. w uchwale Nr XIV/115/99 Rady Miasta Augustów z dnia 16 listopada 1999 r.

(zmiana: uchwała Nr XX/194/04 rady Miasta z dn. 29 października 2004 r.) w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

§ 7

Za przebieg programu współpracy ze strony samorządu odpowiadają:

 1. Burmistrz - poprzez koordynowanie działań osoby - pracownika urzędu miasta - wyznaczonej do współpracy z organizacjami pozarządowymi (pełnomocnika Burmistrza) oraz dysponowanie wydzielonymi w budżecie miasta środkami finansowymi przeznaczonymi na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 2. Pełnomocnik Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - w zakresie bieżących z nimi kontaktów, prowadzenia całokształtu spraw związanych ze współpracą miasta i organizacji pozarządowych.

 3. Miejskie jednostki organizacyjne w zakresie spraw należących do ich kompetencji a będących przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Zadania publiczne przewidziane do zlecenia organizacjom i wysokość środków budżetowych na ich realizację w 2005 roku określa uchwała budżetowa Rady Miasta w Augustowie na 2005 rok.

§ 9

       1. Ramy współpracy określone niniejszym Programem mają charakter otwarty.

       2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu, organizacje mogą zgłaszać pełnomocnikowi Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

       3. Po zakończeniu roku budżetowego pełnomocnik dokona ewaluacji programu.

2005-01-03 11:42

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-01-10