Uchwała Nr XXX/282/05

UCHWAŁA Nr XXX/282/05

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.195.432 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 302.910 zł

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 302.910 zł

- § 6298 302.910 zł

Dział 630 „Turystyka” 1.708.104 zł

rozdział 63003 „Zadania w zakresie

a. upowszechniania turystyki” 1.708.104 zł

- § 6291 1.682.479 zł

- § 6298 25.625 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł

rozdział 75075 „Promocja jednostek

samorządu terytorialnego” 30.000 zł

- § 2020 30.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 154.418 zł

rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa

i ochrona wód” 154.418 zł

- § 6260 30.000 zł

- § 6291 124.418 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 79.680 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł

rozdział 75075 „Promocja jednostek

samorządu terytorialnego” 30.000 z

- § 2030 30.000 z

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 35.400 zł

rozdział 80104 „Przedszkola” 35.400 zł

- § 0750 1.000 zł

- § 0830 34.400 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 14.280 zł

rozdział 85305 „Żłobki” 14.280 zł

- § 0830 14.280 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.857.556 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 495.410 zł

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 495.410 zł

- § 6058 295.410 zł

- § 6059 200.000 zł

Dział 630 „Turystyka” 3.629.624 zł

rozdział 63003 „Zadania w zakresie

b) upowszechniania turystyki” 3.629.624 zł

- § 6050 42.470 zł

- § 6051 1.682.479 zł

- § 6052 1.870.508 zł

- § 6058 25.625 zł

- § 6059 8.542 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 1.400.000 zł

rozdział 70095 „Pozostała działalność” 1.400.000 zł

- § 6050 1.400.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 102.522 zł

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 102.522 zł

- § 6050 102.522 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 230.000 zł

rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa

i ochrona wód” 230.000 zł

- § 6051 124.418 zł

- § 6052 105.582 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 609.447zł

Dział 600 „Transport i łączność” 29.500 zł

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 29.500 zł

- § 6050 29.500 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 49.300 zł

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej” 49.300 zł

- § 4300 49.300 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 100.894 zł

z tego:

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 9.420 zł

- § 4420 9.420 zł

rozdział 75075 „Promocja jednostek

samorządu terytorialnego” 45.282 zł

- § 4300 45.282 zł

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 46.192 zł

- § 6050 46.192 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 310.473 zł

z tego:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 144.387 zł

- § 4010 58.149 zł

- § 4110 24.738 zł

- § 4210 4.000 zł

- § 4260 41.500 zł

- § 4300 16.000 zł

rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne 1.451 zł

w szkołach podstawowych”

- § 4010 1.182 zł

- § 4110 238 zł

- § 4120 31 zł

rozdział 80104 „Przedszkola” 89.833 zł

- § 4010 38.813 zł

- § 4110 19.640 zł

- § 4210 9.000 zł

- § 4220 21.380 zł

- § 4270 1.000 zł

rozdział 80110 „Gimnazja” 74.802 zł

- § 4010 74.802 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie 14.280 zł

polityki społecznej”

rozdział 85305 „Żłobki” 14.280 zł

- § 4010 3.700 zł

- § 4110 400 zł

- § 4210 10.180 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna 80.000 zł

i ochrona środowiska”

rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 80.000 zł

- § 4300 80.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury 25.000 zł

świetlice i kluby”

- § 2480 25.000 zł

§ 5. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 3.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody budżetu miasta 54.890.598 zł,

wydatki budżetu miasta 58.178.942 zł,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.385.133 zł,

z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,

faktyczny deficyt w kwocie 3.635.366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji – 2.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 281.080 zł oraz z kredytów – 1.354.286 zł,

wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/282/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Przychody – ogółem

w tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych

2. Wolne środki

3. Kredyty długoterminowe

4. Pożyczki

5. Spłaty pożyczek udzielonych

6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy

7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

6.092.847

2.457.481

1.354.286

281.080

2.000.000

II

Rozchody – ogółem

w tym:

1. Spłaty kredytów długoterminowych

2. Spłaty pożyczek długoterminowych

3. Pożyczki udzielone

4. Wykup papierów wartościowych

2.121.639

1.821.639

200.000

100.000

Informacje uzupełniające:

pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.635.366

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —

- wolne środki —

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 2.000.000

- przychody z prywatyzacji majątku —

przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek —

- pożyczki udzielone —

- wykup papierów wartościowych —


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/282/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Dotacja z WFOŚiGW i GFOŚiGW

Dotacja

ze Starostwa Powiatowego

Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego

Obligacje

Kredyty i pożyczki

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap I

600-60014

3.423.590

318.456

118.134

600.000

2.387.000

2.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap II

600-60014

10.000

10.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wybickiego

600-60014

29.500

29.500

4.

Przebudowa ulicy Osiedlowej

600-60016

415.500

115.500

300.000

5.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

62.505

62.505

6.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

57.530

57.530

7.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II – Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – Budowa ścieżek rowerowych

630-63003

2.809.879

92.117

700.000

826.569

1.191.193

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II – Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – budowa ścieżek rowerowych

630-63003

475.000

25.701

100.000

92.316

256.983

9.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko

630-63003

470.000

170.000

300.000

10.

Wykup nieruchomości

700-70005

300.000

300.000

11.

Dokumentacja techniczna dotycząca budynków komunalnych

700-70095

28.440

28.440

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

710-71004

166.300

166.300

13.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych

750-75023

80.302

80.302

14.

Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta

750-75023

72.000

72.000

15.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

370.000

370.000

16.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

801-80101

670.000

234.599

435.401

17.

Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej

801-801104

82.300

82.300

18

Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej

801-80104

852-85203

851-85154

852-85212

852-85219

26.578

10.000

6.700

5.500

4.500

26.578

10.000

6.700

5.500

4.500

19.

Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum Nr 2

801-80110

15.000

15.000

20.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki

900-90001

364.537

134.921

68.716

160.900

21.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech

900-90001

650.000

28.238

100.000

120.180

401.582

22.

Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech - Przewięź

900-90001

120.000

120.000

23.

Projekt „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006

921-92116

30.748

30.748

24.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa

921-92195

100.000

100.000

25.

Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

921-92195

25.000

25.000

26.

Projekt Pola Golfowego w Augustowie

926-92695

427.087

83.045

30.000

314.042

Razem:

11.308.496

2.805.480

168.716

118.134

30.000

2.000.000

1.635.366

4.550.800


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/282/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.

I W zakresie dochodów:

Zmiana dochodów z kwoty 57.006.350 zł do 54.890.598 zł wynika z:

zmniejszenia o 2.135.432 zł planowanych środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji:

- „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I i II” o 302.910 zł,

- „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” (UiMKA Et. II) o 1.568.712 zł,

- „UiMKA Et. II – Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – budowa ścieżek rowerowych” o 90.167 zł,

- „UiMKA Et. II – Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim, Projekt nr 5 – budowa ścieżek rowerowych” o 23.600 zł,

- „UiMKA Et. III” o 25.625 zł,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” o124.418 zł,

w związku z przyczynami omówionymi poniżej przy korekcie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania,

przesunięcia z § 2020 na § 2030 dotacji w kwocie 30.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Kanał Augustowski – szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,

zmniejszenia o 30.000 zł dotacji z GFOŚiGW na dofinansowanie „Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” w związku z niższą wartością zadania,

zwiększenia wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach o 35.400 zł i w żłobku o 14.280 zł.

II W zakresie wydatków:

1) Korekta planowanych wydatków z kwoty 63.427.051 zł do 58.178.942 zł jest wynikiem:

a) zmniejszenia o 5.915.086 zł wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I” o 495.410 zł w związku z oszczędnością w rozliczeniu zakończonego zadania Rajgrodzka – przebicie oraz nie naruszenia w b.r. rezerwy na roboty budowlano-montażowe,

- „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” o 3.055.866 zł

zadanie to zostało podzielone na kilka projektów ze względu na większe szanse dofinansowania, z których projekt obejmujący budowę ulic Jaćwieskiej z odcinkiem Limanowskiego oraz Bystrej z odcinkiem Wiklinowej oraz projekt kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą, spełniając wszystkie warunki formalne, nie dostały dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” otrzymał dofinansowanie i został zapisany w zadaniach inwestycyjnych oddzielnie z wartością w b.r. 57.730 zł (poz. 6), projekt „Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” będzie rozpatrywany w miesiącu grudniu, natomiast projekt „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim – II Etap” otrzymał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Phare 2003 i będzie realizowany w 2006 roku,

- „UiMKA Et. II” – Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – budowa ścieżek rowerowych” zmniejszenie o 497.121 zł uzyskano w wyniku oszczędności w robotach budowlano-montażowych, rezerwie i nadzorze autorskim przy pełnym zakresie rzeczowym,

- „UiMKA Et. III” – zmniejszenie o 34.167 zł w związku z nie zakwalifikowaniem się projektu obejmującego budowę ulic Prądzyńskiego, Grzybieniową i Ustronie (w 2005r. miały być prace przygotowawcze) do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- „Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie Kanału Augustowskiego” – korekta o 100.000 zł wynikająca z warunków technologicznych i konieczności kontynuacji w 2006r.,

- „Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS” – zmniejszenie o 1.400.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków z zewnątrz i przesunięciem realizacji na 2006 rok,

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych” korekta o 102.522 zł wynika z niższej ceny robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” zmniejszenie planowanych nakładów o 230.000 zł

uzyskując efekt rzeczowy oszczędności wynikły z mniejszej wartości robót budowlano-montażowych po przetargu, zmniejszenia kosztów w zakresie robót elektrycznych i robót związanych ze żwirowaniem nawierzchni po robotach ziemnych,

zwiększenia środków inwestycyjnych o 133.222 zł z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wybickiego” 29.500 zł,

- „Rozbudowę infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” 57.730 zł,

- „Dokumentacje dotyczące przyszłych inwestycji” o 46.192 zł,

zwiększenia o 533.755 zł wydatków bieżących.

Korekta planu poprzedzona analizą wykonania za 10 m-cy b.r. i wniosków złożonych przez realizujących budżet dotyczy:

gospodarowania zasobami mieszkalnymi przez ATBS „KODREM” sp. z o.o. – 49.300 zł,

wydatków na promocję Miasta – 45.282 zł,

delegacji zagranicznych – 9.420 zł,

wydatków w 4 szkołach podstawowych – 144.387 zł,

wydatków w oddziałach przedszkolnych – 1.451 zł,

wydatków w 4 przedszkolach – 89.833 zł, z tego 35.400 zł w związku ze zwiększeniem dochodów,

wydatków w Gimnazjum Nr 1 – 74.802 zł,

wydatków w Żłobku – 14.280 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów

niedobory w placówkach oświatowych dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia zgodnie z przepisami oraz nie planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi,

wydatków na oczyszczanie miasta – 80.000 zł,

dotacji do Miejskiego Domu Kultury na organizację Sylwestra mieszkańcom Augustowa na Rynku Zygmunta Augusta – 25.000 zł.

III Przychody i rozchody, wysokość zadłużenia

W wyniku korekty przychody z emisji obligacji, kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 3.132.357 zł i tym samym o tę samą wysokość planowane zadłużenie na 31.12.2005r.

Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek pozostały nie zmienione i wynoszą 2.021.639 zł, z czego wolne środki z lat ubiegłych pokrywają spłatę w kwocie 1.774.617 zł. Planowana kwota pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym pozostaje również bez zmian tj w wysokości 100.000 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07