Uchwała Nr XXX/283/05

Uchwała Nr XXX/283/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/59/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Augustów
Nr XIII/113/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. oraz Nr XXI/205/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Trzecia transza na kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) wyemitowana zostanie w 2005 roku w 3 (trzech) seriach:

seria H: obligacje 4-letnie na kwotę 600.000,00 PLN,

seria I: obligacje 4-letnie na kwotę 600.000,00 PLN,

seria J: obligacje 5-letnie na kwotę 800.000,00 PLN”.

2. § 1 po ust. 4 dodaje się ust.4a w brzmieniu:

„Czwarta transza na kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) wyemitowana zostanie w 2006 roku w 3 (trzech) seriach:

a) seria K: obligacje 4-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,

b) seria L: obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,

c) seria M: obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07