Uchwała Nr XXX/284/05

Uchwała Nr XXX/284/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/236/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXIV/236/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07