Uchwała Nr XXX/285/05

Uchwała Nr XXX/285/05

Rady Miejskiej w Agustowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 117 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2006 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w wysokości 3,85 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystającej z pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Z budżetu miasta może być udzielana dotacja przedmiotowa dla zakładu,
o którym mowa, według stawki określonej w ust. 1.

3. Kwotę planowanej dotacji, o której mowa w ust. 2, określa Rada Miejska
w uchwale budżetowej na rok 2006.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07