Uchwała Nr XXX/286/05

Uchwała Nr XXX/286/ 05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1419), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –

- 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,

pozostałych przeznaczonych pod zabudowę letniskową – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:

mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

- 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w przypadku zajmowania powierzchni
do 200 m2 włącznie,

- 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w przypadku zajmowania powierzchni powyżej 200 m2,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

pozostałych wykorzystywanych do celów rekreacyjno – wypoczynkowych – 6,17 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli:

a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków – 1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,

od pozostałych budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/208/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07