Uchwała Nr XXX/287/05

Uchwała Nr XXX/287/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz. U.z 2005r.Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty związane z nowouruchomioną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność,
a jeżeli działalność rozpoczęto w budynku nowo wybudowanym, poczynając od 1 stycznia roku następnego. Zwolnienie przysługuje na okres:

2 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

zatrudnią minimum 5 pracowników,

nie prowadzili w 2005 roku działalności innej niż rolnicza lub leśna;

3 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

zatrudnią minimum 15 pracowników,

nie prowadzili w 2005 roku działalności innej niż rolnicza lub leśna;

4 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

zatrudnią minimum 25 pracowników,

nie prowadzili w 2005 roku działalności innej niż rolnicza lub leśna.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące poszerzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od dnia
1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:

na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 15% poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat,

na okres 3 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 25% poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat,

na okres 4 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 50% poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.

3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 nie przysługują w przypadku:

zmiany nazwy przedsiębiorstwa,

zmiany właściciela.

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty:

1) stanowiące własność (współwłasność) gminy o ile nie są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

2) stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych utworzonych i finansowanych bądź dotowanych przez gminę;

3) stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej.

5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty stanowiące własność osób ociemniałych, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności,
z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci, posiadające własne źródło utrzymania.

§ 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 uchwały są pomocą de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Komisji nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L nr 10 z 13.01.2001). Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. Euro.

§ 3. Podatnicy korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 uchwały obowiązani są do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu, oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia i wartości pomocy de minims uzyskanej przez przedsiębiorcę na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego.

§ 4. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 5 nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/239/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07