Uchwała Nr XXX/288/05

Uchwała Nr XXX/288/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96 , poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton:

Art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

504 zł

528 zł

528 zł

552 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

528 zł

564 zł

564 zł

588 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

684 zł

720 zł

720 zł

768 zł

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:

Art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

a

od 12 t do poniżej 13 t

2

336 zł

876 zł

b

od 13 t do poniżej 14 t

2

348 zł

912 zł

c

od 14 t do poniżej 15 t

2

492 zł

948 zł

d

od 15 t

2

600 zł

1 380 zł

e

od 12 t do poniżej 17 t

3

576 zł

960 zł

f

od 17 t do poniżej 19 t

3

600 zł

1 212 zł

g

od 19 t do poniżej 21 t

3

648 zł

1 644 zł

h

od 21 t do poniżej 23 t

3

840 zł

1 860 zł

i

od 23 t

3

1 260 zł

1 944 zł

j

od 12 t do poniżej 25 t

4 i więcej

768 zł

1 104 zł

k

od 25 t do poniżej 27 t

4 i więcej

780 zł

1 212 zł

l

od 27 t do poniżej 29 t

4 i więcej

1 104 zł

1 752 zł

ł

od 29 t

4 i więcej

1 752 zł

2 460 zł

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

420 zł

432 zł

432 zł

456 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

504 zł

528 zł

528 zł

552 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

636 zł

660 zł

660 zł

696 zł

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

a

od 12 t do poniżej 18 t

2

432 zł

756 zł

b

od 18 t do poniżej 25 t

2

552 zł

936 zł

c

od 25 t do poniżej 31 t

2

696 zł

1 140 zł

d

od 31 t do 36 t włącznie

2

1 500 zł

1 932 zł

e

powyżej 36 t

2

1 512 zł

1 932 zł

f

od 12 t do 36 t włącznie

3

1 320 zł

1 836 zł

g

powyżej 36 t do poniżej 40 t

3

1 380 zł

1 872 zł

h

od 40 t

3

1 836 zł

2 496 zł

i

od 12 t do 36 t włącznie

4 i więcej

1 332 zł

1 848 zł

j

powyżej 36 t

4 i więcej

1 500 zł

1 908 zł

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

od 7 t do poniżej 12 t

276 zł

288 zł

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

a

od 12 t do poniżej 18 t

1

156 zł

300 zł

b

od 18 t do poniżej 25 t

1

192 zł

348 zł

c

od 25 t

1

348 zł

600 zł

d

od 12 t do poniżej 28 t

2

240 zł

336 zł

e

od 28 t do poniżej 33 t

2

660 zł

900 zł

f

od 33 t do 36 t włącznie

2

900 zł

1 368 zł

g

powyżej 36 t do poniżej 38 t

2

1 224 zł

1 800 zł

h

od 38 t

2

1 248 zł

1 836 zł

i

od 12 t do 36 t włącznie

3 i więcej

720 zł

1 008 zł

j

powyżej 36 t do poniżej 38 t

3 i więcej

732 zł

1 008 zł

k

od 38 t

3 i więcej

1 008 zł

1 356 zł

Od autobusów:

Art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat
i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia

648 zł

672 zł

672 zł

708 zł

b

mających 30 i więcej miejsc do siedzenia

1 344 zł

1 428 zł

1 428 zł

1 500 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/209/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07