Uchwała Nr XXX/289/05

Uchwała Nr XXX/289/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419,), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz. 3, Dz. U. z 1996r. Nr 91, poz. 409, Dz. U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998r. Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy, w których będą zawarte:

a) „Deklaracja na podatek rolny” – załącznik nr 1 niniejszej uchwały,

b) „Deklaracja na podatek od nieruchomości” – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

c) „Deklaracja na podaetk leśny” – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/17/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy w części dotyczącej ustalenia wzorów formularzy,
w których są zawarte: deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek leśny, określonych w § 1 pkt 2, 4 i 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/289/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta Augustowa

Adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q3. jednostka organizacyjna

q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q 2. współwłaściciel q3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

q6. współużytkownik wieczysty q7. posiadacz q 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działki/ek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. deklaracja roczna q2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Liczba hektarów przelicze-niowych

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,gr

Wymiar podatku rolnego

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Grunty pod stawami

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

V

VI

VIz

Razem

( bez zwolnień) (należy zaokrąglić do pełnych złotych -zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Różnica kwot z D – F (należy zaokrąglić do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/289/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta Augustowa

Adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q3. jednostka organizacyjna

q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q 2. współwłaściciel q3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q6. współużytkownik wieczysty q7. posiadacz q 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. deklaracja roczna q2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej

w zł,gr

Kwota podatku

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................ m2

22.

..............,.......

23.

..............,.......

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

................. ha

25.

..............,.......

26.

..............,.......

3. grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową

27.

................ m2

28.

.............,.......

29.

..............,.......

4. pozostałe grunty

30.

................ m2

31.

.............,.......

32.

..............,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

1. mieszkalnych – ogółem

33.

................ m2

34.

..............,.......

35.

..............,.......

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

........................... m2

........................... m2

37.

........................,........

........................,........

38.

........................,........

........................,........

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

................ m2

........................... m2

........................... m2

40.

..............,.......

........................,........

........................,........

41.

..............,.......

........................,........

........................,........

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

................ m2

........................... m2

........................... m2

43.

..............,.......

........................,........

........................,.........

44.

..............,.......

........................,........

.......................,.........

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

................ m2

........................... m2

........................... m2

46.

..............,.......

........................,........

........................,........

47.

................,.......

........................,........

........................,........

5. wykorzystywanych do celów rekreacyjno – wypoczynkowych ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

48.

................ m2

........................... m2

........................... m2

49.

..............,.......

........................,........

........................,........

50.

..............,.......

........................,........

........................,........

6. pozostałych ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

51.

................ m2

........................... m2

........................... m2

52.

..............,.......

........................,........

........................,........

53.

..............,.......

........................,........

........................,........

D.3 BUDOWLE

1. budowle: rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków

54.

.............,.......

55.

.............

56.

..............,.......

2. pozostałe budowle

57.

.............,.......

58.

..............

59.

.................,........

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

60.

..............,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

61. Imię

62. Nazwisko

63. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

64. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Załącznik Nr 3

Uchwały Nr XXX/289/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2005r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na

2. Rok

...........................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta Augustowa

Adres: 16-300 Augustów ul. 3 Maja 60

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q3. jednostka organizacyjna

q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q2. współwłaściciel q3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty q5. współużytkownik wieczysty q6. posiadacz q 7. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działki/ek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C.OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. deklaracja roczna q2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku

Kwota podatku

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w w. 1 i 2)

4. Razem kwota podatku

(należy zaokrąglić do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07