Uchwała Nr XXX/290/05

UCHWAŁA Nr XXX/290/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustowa.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97,
poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2006 r. ceny za przewóz środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustowa w następujących wysokościach:

na terenie miasta, z wyłączeniem trasy do Przewięzi:

- bilet normalny - 2,00 zł.,

- bilet ulgowy - 1,00 zł.,

- bilet miesięczny pracowniczy - 58,00 zł.,

- bilet miesięczny pracowniczy z niedzielami i świętami - 70,00 zł.,

- bilet miesięczny szkolny - 29,00zł.,

- bilet miesięczny szkolny z niedzielami i świętami - 35,00 zł.;

na trasie do Przewięzi:

- bilet normalny - 3,00 zł.,

- bilet ulgowy - 1,00 zł.;

przewóz psa, bagażu – z wyłączeniem psów przewodników i wózków

dziecięcych i inwalidzkich - w wysokości biletu osoby przewożącej

( za bagaż należy uważać przewożony przedmiot o wymiarach

przekraczających 80x60x40 cm).

opłata karna:

- gotówkowa - 60,00 zł.,

- gotówkowa za bagaż - 30,00 zł

- kredytowa - 70,00 zł.

- kredytowa za bagaż - 35,00 zł

§ 2. Do 50% ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej uprawnione są osoby:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych oraz studenci – na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej,

2) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,

3) kombatanci – na podstawie legitymacji lub innych dokumentów,

4) emeryci i renciści – na podstawie legitymacji emeryta, rencisty, lub innego dokumentu świadczącego o statusie emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości.

§ 3. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby:

1) uczące się niepełnosprawne dzieci i ucząca się niepełnosprawna młodzież oraz ich opiekunowie – na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej. Podróżujący opiekunowie po podopiecznego lub po jego odwiezieniu – na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności podopiecznego,

2) osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie – na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności dokument nie jest wymagany,

3) osoby powyżej 70 roku życia – na podstawie dokumentu tożsamości,

4) osoby legitymujące się legitymacją „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,

5) dzieci do 4 roku życia – na podstawie oświadczenia opiekunów,

6) inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książki inwalidy wojennego – wojskowego,

7) eurodeputowani posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji eurodeputowanego, poselskiej bądź senatorskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/220/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Augustów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-12-07