Uchwała Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu miasta w wysokości 58.521.550 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) wydatki budżetu miasta w wysokości 60.124.767 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) deficyt budżetowy w wysokości 1.603.217 zł

4) dochody i wydatki związane z realizacją

5) zadań zleconych w kwocie 6.587.984 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego–zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 308.629 zł.

§ 4. Ustala się:

1) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku

2) zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy i projekty w 2006 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 538.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.443.377 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.416.374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.198.226 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 163.930 zł oraz wydatki w kwocie 1.717.000 zł w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 865.500 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.

§ 8. Dochody w kwocie 700.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 12 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoteminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),

2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

L.p.

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na 2006 r.

1

2

3

4

1.

Dochody z podatków i opłat w tym:

756

12.735.319

podatek od nieruchomości § 0310

10.350.000

podatek rolny § 0320

94.950

podatek leśny § 0330

39.069

podatek od środków transportowych § 0340

533.000

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350

40.000

podatek od spadków i darowizn § 0360

170.000

podatek od posiadania psów § 0370

19.500

wpływy z opłaty skarbowej § 0410

570.000

wpływy z opłaty targowej § 0430

190.000

wpływy z opłaty miejscowej § 0440

233.000

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

1.800

podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

494.000

2.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

756

11.991.285

podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

11.591.285

podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

400.000

3 .

Dochody z majątku w tym:

7.552.758

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

700

100.000

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490

700

3.400

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730

900

150.000

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

z tego:

2.980.174

– gospodarka mieszkaniowa

700

2.920.000

– oświata i wychowanie

801

24.174

– kultura fizyczna i sport

926

36.000

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

700

200.000

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

700

4.119.184

4.

Pozostałe dochody własne w tym:

2.431.043

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi § 0480

756

700.000

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570

754

5.500

wpływy z różnych opłat § 0690

z tego:

78.000

– transport i łączność

600

40.000

– administracja publiczna

750

10.000

– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

756

28.000

wpływy z usług § 0830

z tego:

1.482.150

– oświata i wychowanie

801

891.514

– pomoc społeczna

852

32.679

– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

103.303

– edukacyjna opieka wychowawcza

854

327.054

– kultura fizyczna i sport

926

127.600

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

756

68.500

pozostałe odsetki § 0920

758

40.000

wpływy z różnych dochodów § 0970

z tego:

52.543

– gospodarka mieszkaniowa

700

30.000

– administracja publiczna

750

5.000

– oświata i wychowanie

801

5.506

– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

37

– kultura fizyczna i sport

926

12.000

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

z tego:

4.350

– administracja publiczna

750

4.150

– pomoc społeczna

852

200

5.

Dotacje celowe w tym:

8.657.414

a) Na zadania zlecone

z tego:

6.587.984

Na realizację zadań bieżących § 2010

z tego :

6.587.984

– administracja publiczna

750

200.000

– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751

4.984

– pomoc społeczna

852

6.383.000

b) Na zadania własne

z tego:

1.257.000

Na realizację własnych zadań bieżących § 2030

z tego:

1.257.000

– pomoc społeczna

852

1.257.000

– edukacyjna opieka wychowawcza

854

-

c) Wynikające z porozumień

z tego:

168.930

Na inwestycje: – transport i łączność § 6620

600

163.930

Na wydatki bieżące z tego:

5.000

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320

921

5.000

d) Dotacje z funduszy celowych

z tego:

643.500

- z GFOŚiGW na inwestycje § 6260

900

643.500

6.

Środki z Unii Europejskiej Na inwestycje

z tego:

3.446.769

3.446.769

– transport i łączności § 6298

600

810.000

– turystyka § 6291

§ 6298

630

910.718

1.726.051

7.

Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:

758

11.706.962

część oświatowa

11.706.962

OGÓŁEM OD 1 DO 7

58.521.550


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006r.

w tym:

z tego:

w tym:

Dział

Rozdział

Nazwa

Działu Rozdziału

Plan

na 2006 r.

Wydatki poza majątkowe

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe

Inwestycyjne

z tego: na obsługę długu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

010

Rolnictwo i łowiectwo

w tym:

13.950

13.950

12.000

01008

Melioracje wodne

12.000

12.000

12.000

01030

Izby rolnicze

1.950

1.950

020

02001

Leśnictwo – gospodarka leśna

20.000

20.000

600

Transport i łączność

w tym:

4.907.000

1.590.000

3.317.000

3.317.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

1.250.000

1.250.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.717.000

1.717.000

1.717.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.940.000

340.000

1.600.000

1.600.000

630

63003

Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

5.059.176

5.059.176

5.059.176

700

Gospodarka mieszkaniowa

w tym:

4.725.434

3.255.434

1.470.000

1.470.000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3.157.284

3.157.284

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

168.150

98.150

70.000

70.000

70095

Pozostała działalność

1.400.000

1.400.000

1.400.000

710

Działalność usługowa

w tym:

230.150

30.150

200.000

200.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

220.000

20.000

200.000

200.000

71035

Cmentarze

10.150

10.150

750

Administracja publiczna

w tym:

5.266.752

5.134.452

3.157.521

591.903

180.000

132.300

132.300

75011

Urzędy wojewódzkie

529.691

529.691

437.724

83.531

75022

Rady gmin

170.000

170.000

75023

Urzędy gmin

4.032.382

4.032.382

2.719.797

508.372

75075

Promocja j.s.t.

356.379

356.379

180.000

75095

Pozostała działalność

178.300

46.000

132.300

132.300

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:

4.984

4.984

4.164

820

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4.984

4.984

4.164

820

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym:

422.487

422.487

285.103

50.479

75412

Ochotnicze straże pożarne

56.378

56.378

15.813

3.112

75414

Obrona cywilna

4.740

4.740

75416

Straż Miejska

361.369

361.369

269.290

47.367

756

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

215.365

215.365

27.000

757

Obsługa długu publicznego w tym:

762.275

762.275

512.050

250.225

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

512.050

512.050

512.050

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.

250.225

250.225

250.225

758

75818

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

308.629

308.629

801

Oświata i wychowanie

w tym:

19.662.055

19.098.268

12.836.639

2.547.442

546.226

563.787

563.787

80101

Szkoły podstawowe

10.066.576

9.502.789

6.601.014

1.310.244

221.816

563.787

563.787

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

129.726

129.726

102.727

21.161

80104

Przedszkola

4.244.694

4.244.694

2.601.028

506.481

204.700

80110

Gimnazja

4.827.349

4.827.349

3.497.870

702.606

119.710

80113

Dowożenie uczniów do szkół

34.861

34.861

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

103.695

103.695

80195

Pozostała działalność

255.154

255.154

34.000

6.950

851

Ochrona zdrowia

w tym:

701.122

701.122

25.932

190

280.000

85119

Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

1.122

1.122

932

190

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

700.000

700.000

25.000

280.000

852

Pomoc społeczna

w tym:

10.517.119

10.517.119

1.569.546

292.872

85203

Ośrodki wsparcia

371.778

371.778

209.768

41.639

85212

Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.860.485

5.860.485

121.087

24.427

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

21.000

21.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.603.086

1.603.086

85215

Dodatki mieszkaniowe

837.000

837.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.229.932

1.229.932

922.138

169.600

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

391.838

391.838

316.553

57.206

85295

Pozostała działalność

202.000

202.000

853

85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki

502.851

502.851

297.422

57.551

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

755.217

755.217

330.522

65.096

85401

Świetlice szkolne

731.697

731.697

330.522

65.096

85415

Pomoc materialna dla uczniów

23.520

23.520

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

2.929.821

1.851.858

1.077.963

1.077.963

90003

Oczyszczanie miast i wsi

455.000

455.000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

206.000

206.000

90013

Schroniska dla zwierząt

150.000

150.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

695.000

695.000

90095

Pozostała działalność

1.423.821

345.858

1.077.963

1.077.963

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

1.941.374

1.436.374

1.416.374

505.000

505.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

20.000

20.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

880.000

880.000

880.000

92116

Biblioteki

427.017

427.017

427.017

92118

Muzea

109.357

109.357

109.357

92195

Pozostała działalność

505.000

505.000

505.000

926

Kultura fizyczna i sport

w tym:

1.179.006

1.179.006

266.058

54.915

718.000

92604

Instytucje kultury fizycznej

979.006

979.006

266.058

54.915

538.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

200.000

200.000

180.000

Ogółem złotych:

60.124.767

47.799.541

18.799.907

3.661.268

3.152.600

512.050

250.225

12.325.226

12.325.226


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2006 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa działu – rozdziału

Dochody

Wydatki

Paragraf

Kwota

Paragraf

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

750

75011

Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie

2010

200.000

4010

200.000

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2010

4.984

4110

4120

4170

718

102

4.164

razem

4.984

4.984

852

Pomoc społeczna

w tym:

6.383.000

6.383.000

85203

Ośrodki wsparcia

2010

295.000

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4220

4260

4270

4280

4300

4410

4430

4440

1.209

194.768

15.000

36.500

5.139

9.050

8.800

10.252

1.000

350

4.000

1.000

800

7.132

razem

295.000

295.000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010

5.828.000

3110

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4440

5.589.413

100.000

5.400

87.519

2.583

10.500

28.367

4.218

razem

5.828.000

5.828.000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2010

21.000

4130

21.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2010

152.000

3110

152.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2010

87.000

4010

4040

4110

4120

4440

65.012

5.400

12.214

1.690

2.684

razem

87.000

87.000

Ogółem w złotych:

6.587.984

6.587.984


Wpłaty do budżetu

Dział

Rozdział

Nazwa działu – rozdziału

Dochody

Paragraf

Kwota

1

2

3

4

5

750

75011

Administracja publiczna –

urzędy wojewódzkie

2350

83.000

852

85228

Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2350

4.000

Ogółem w złotych

87.000


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1.

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

§ 911

3.000.000

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

19.980

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

1.393.099

4.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)

§ 955

682.864

5.

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

1.200.000

6.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

102.000

7.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

2.190.726

Razem:

5.095.943

3.492.726

Deficyt:

1.603.217


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Dotacja z GFOŚiGW

Dotacja

ze Starostwa Powiatowego

Obligacje

Kredyty i pożyczki

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap I

-ul. Rajgrodzka

-ul. Żurawia

600-60014

1.717.000

43.070

163.930

700.000

810.000

2.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap II

-ul. Mickiewicza

-ul. Wrzosowa

-ul. Raginisa

-ul. Myśliwska - Sarnia

- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

600-60016

1.600.000

1.600.000

3.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

17.129

17.129

4.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

630-63003

196.000

196.000

5.

Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap

630-63003

2.510.119

99.401

500.000

1.000.000

910.718

6.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

2.335.928

109.877

500.000

1.726.051

7.

Wykup nieruchomości

700-70005

70.000

70.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS

700-70095

1.400.000

100.000

1.300.000

9.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

710-71004

200.000

200.000

10.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

100.000

100.000

11.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

32.300

32.300

12.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

801-80101

563.787

170.688

393.099

13.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

1.077.963

434.463

643.500

14.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

480.000

480.000

15.

Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

921-92195

25.000

25.000

Razem:

12.325.226

3.677.928

643.500

163.930

3.000.000

1.393.099

3.446.769


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2006 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.

Nazwa projektu

Planowane wydatki na 2006 rok ogółem

w tym:

finansowane ze środków UE

z pozostałych źródeł

1

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I

1.717.000

810.000

907.000

2

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko - białoruskim

2.335.928

1.726.051

609.877

Razem w złotych

4.052.928

2.536.051

1.516.877


Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2006

Przychody na 2006

w tym:

dotacja z budżetu brutto

Zakres dotacji

Wydatki na 2006

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na 31.12.2006

1

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

2.000

1.447.304

538.000

dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki

1.443.377

5.927


Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

l.p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

921

92109

Miejski Dom Kultury

880.000

2

921

92116

Biblioteka Miejska

427.017

3

921

92118

Muzeum

109.357

RAZEM Augustowskie Placówki Kultury

1.416.374


Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

NA ROK 2006

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU

KWOTA W ZŁOTYCH

ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI

010

01008

Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne

12.000

konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa

750

75075

Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego

180.000

promocja Augustowa

801

Oświata i wychowanie

w tym:

546.226

oświata i wychowanie

80101

- szkoły podstawowe

221.816

Zespół Szkół Społecznych STO

80104

- przedszkola

204.700

Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K

80110

- gimnazja

119.710

Zespół Szkół Społecznych STO

851

85154

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

280.000

przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym

926

92605

Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

180.000

upowszechnianie kultury fizycznej

Ogółem:

1.198.226

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

L.p.

Nazwa zadania

Planowane wydatki w 2006 roku

Źródła finansowania

Dotacja ze Starostwa Powiatowego

Własne środki budżetowe

Obligacje Miasta

Środki z Unii Europejskiej

1

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I

1) 1.717.000

163.930

43.070

700.000

810.000


Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 190.000 zł,

2) Przychody ogółem 733.495 zł,

3) w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

4) Wydatki ogółem: 865.500 zł,

5) w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- wywóz nieczystości,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,

6) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 57.995 zł.


Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Stan długu na dzień 31.12.2005 r.

16.661.544

1.

Emisja papierów wartościowych

7.000.000

2.

Zaciągnięte kredyty

3.570.964

3.

Zaciągnięte pożyczki

6.090.580

4.

Przyjęte depozyty

w tym: depozyty zbywalne

5.

Zobowiązania wymagalne

a) z tytułu poręczeń i gwarancji

b) jednostek budżetowych

w tym z tytułu:

- dostawy towarów i usług

- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

II

Planowane zwiększenie długu w 2006 roku

4.393.099

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

1.393.099

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.

a) jednostek budżetowych

b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

4.

Emisja obligacji

3.000.000

Wartość długu ogółem (I+II)

21.054.643

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.

3.390.726

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

1.944.776

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

245.950

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

5.

Wykup obligacji

1.200.000

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II–III)

17.663.917

V

Planowane dochody na 2006 r.

58.521.550

% (IV:V)

30,2%


Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

w złotych

L.p.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

Dochody ogółem

54.055.774

58.521.550

59.692.000

60.288.000

60.890.000

61.400.000

61.806.000

B

Wydatki ogółem

w tym:

57.342.190

60.124.767

57.292.000

57.688.000

57.890.000

58.400.000

58.806.000

– wydatki bieżące

46.224.744

47.799.541

48.755.500

49.243.000

49.735.000

50.300.000

50.806.000

– wydatki inwestycyjne

11.117.446

12.325.226

8.536.500

8.445.000

8.155.000

8.100.000

8.000.000

C

Wynik finansowy (A-B) 2)

– 3.286.416

– 1.603.217

+ 2.400.000

+ 2.600.000

+3.000.000

+ 3.000.000

+ 3.000.000

D

Kredyty i pożyczki

2.247.058

2.346.898

1.932.104

1.934.167

2.088.954

1.810.694

1.507.721

spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i

pożyczek, w tym:

– spłata rat kredytu

(pożyczki)

2.021.639

2.190.726

1.772.164

1.813.972

2.010.152

1.770.317

1.497.312

– spłata odsetek

225.419

156.172

159.940

120.195

78.802

40.377

10.409

E

Obligacje

374.581

1.555.878

2.045.000

1.966.000

2.084.000

1.990.000

2.100.000

– wykup obligacji

1.200.000

1.600.000

1.600.000

1.800.000

1.800.000

2.000.000

– odsetki

374.581

355.878

445.000

366.000

284.000

190.000

100.000

F

Kwota udzielonych poręczeń

1)

250.225

242.908

235.670

228.272

220.954

213.636

G

Razem D+E+F

2.621.639

4.153.001

4.220.012

4.135.837

4.401.226

4.021.648

3.821.357

H

( G:A ) %

4,8 %

7,1 %

7,1 %

6,9 %

7,2 %

6,5 %

6,2 %

1) W planowanym budżecie na 2005 rok kwota udzielonych poręczeń wynosiła 248.236 zł

2) W latach 2007-2011 różnica pomiędzy wynikiem finansowym a spłatą rat kredytów (pożyczek) i wykupu obligacji będzie pokrywana przychodami z tytułu emisji obligacji, kredytów (pożyczek), które będą zaciągane w latach przyszłych na konkretne zadania lub z wolnych środków.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05