Uchwała Nr XXXI/293/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/293/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie w następujących wysokościach:

- za dostarczaną wodę - 2,09 zł. za 1 m3 wody + podatek VAT

- za odprowadzanie ścieków - 2,89 zł. za 1 m3 ścieków + podatek VAT

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują w okresie 1 roku od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. 1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie ogłoszą zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05