Uchwała Nr XXXI/294/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/294/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 18 aust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2005 roku likwiduje się rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie zwanym dalej Jednostką w zakresie prowadzenia stołówki.

§ 2. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania dotyczące rachunku dochodów własnych, o którym mowa w §1, przyjmuje Jednostka.

§ 3. Środki pieniężne podlegają odprowadzeniu do budżetu miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/250/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie rachunku dochodów własnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05