Uchwała Nr XXXI/295/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/295/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 47.816 zł

w tym:

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem” 43.474 zł

- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw” 43.474 zł

§ 0480 43.474 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.342 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.342 zł

§ 2705 4.342 zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 184.000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 184.000 zł

- rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego” 184.000 zł

§ 8020 184.000 zł

§ 3. Zwiekszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 231.316 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 129.500 zł

z tego:

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 95.000 zł

§ 6059 95.000 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 34.500 zł

§ 6050 34.500 zł

Dział 700 „Gopodarka mieszkaniowa” 39.000 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 39.000 zł

§ 4270 39.000 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki zwiazane z ich poborem” 15.000 zł

- rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 15.000 zł

§ 4300 15.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.342 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.342 zł

§ 4215 3.828 zł

§ 4425 514 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 43.474 zł

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 43.474 zł

§ 4210 42.850 zł

§ 4300 624 zł

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 54.972.025 zł,

2. wydatki budżetu miasta 58.259.869 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.415.744 zł,

4. z dochodów budżetowych kwotę 247.522 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,

5.faktyczny deficyt w kwocie 3.635.366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji – 2.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 281.080 zł oraz z kredytów – 1.354.286zł,

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik

do Uchwały nr XXXI/295/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok

I W zakresie dochodów :

Zwiększenie planu dochodów o 47.816 zł dotyczy wyższych niż planowano wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43.474 zł oraz dodatkowych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Sokrates – 4.342 zł.

II W zakresie wydatków:

1. Zmniejszenie planu o 184.000 zł związane jest ze zwolnieniem tej kwoty z tytułu poręczenia pożyczki Związkowi Komunalnemu „Biebrza”, ponieważ spłaty rat przypadających na 2005 rok dokonał sam pożyczkobiorca.

2. Zwiększenie planów o kwotę 231.316 zł dotyczy:

- nakładów na inwestycję „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I” w związku z możliwością wykonania w bieżącym roku większego zakresu robot (jak planowano przed korektą 30 listopada 2005 roku)

95.000 zł

- zadania „Przebudowa ulicy Osiedlowej”, w którym zaistniała konieczność wprowadzenia dodatkowych robót w zakresie przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej – wzrost o 34.500 zł,

- zwiększenia zakresu remontu budynku przy ul. Rosiczkowej (po byłej lecznicy zwierząt) związanego z montażem instalacji wodno – kanalizacyjnej i co oraz robót budowlanych dotyczących wykończenia klatek schodowych i pomieszczeń piwnic

39.000 zł,

- prowizji za pobór opłaty targowej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SAJNO” Sp. z o. o. 15.000 zł

- wydatków na realizację Programu Sokrates 4.342 zł

- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.474 zł.

III Wyniku powyższych zmian kwota deficytu i źródła jego pokrycia pozostają niezmienione. Zwiększa się o kwotę 500 zł wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2005 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05