Uchwała Nr XXXI/298/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/298/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 141 i Nr 175, poz. 1457) ) w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112; Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487i Nr 181, poz. 1526) ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Augustowie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 2006 rok regulamin określający wynagrodzenie nauczycieli stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Załącznik

do Uchwały Nr XXXI/298/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Regulamin

WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

I. postanowienia ogólne

§ 1. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2006, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia.zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

§ 3. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Miasto Augustów w roku 2006.

II. dodatek motywacyjny

§ 4. Dodatki motywacyjne przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek przedłożony przez osoby wymienione w § 7:

1) Burmistrz - dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Augustów.

2) Dyrektor szkoły lub placówki - zatrudnionym nauczycielom.

§ 5. Dodatki motywacyjne są przyznawane na okres jednego semestru szkolnego.

§ 6. 1. Dodatki motywacyjne mogą być przyznawane w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Ogólna kwota przyznawanych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w ciągu roku w danej szkole / placówce wynosi 3 % rocznego wynagrodzenia zasadniczego oraz musi się mieścić w rocznym planie środków w tej szkole / placówce .

3. Ogólna kwota dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, w wysokości 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów zostaje zabezpieczona w rezerwie oświatowej i nie obciąża budżetu szkoły / placówki .

4. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne określone w zapisie § 6 ust. 2 ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 7. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie dodatku motywacyjnego mogą wystąpić:

1) bezpośrednio zainteresowany nauczyciel,

2) związki zawodowe działające w szkole / placówce .

§ 8. Prawo do dodatku motywacyjnego mają wszyscy nauczyciele niezależnie od formy lub wymiaru zatrudnienia, z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 9.

§ 9. Prawa do dodatku motywacyjnego nie mają nauczyciele, którzy:

1) po raz pierwszy zatrudnieni są w tej szkole / placówce i przepracowali w niej mniej niż 1 rok szkolny,

2) posiadają negatywną ocenę pracy zawodowej,

3) otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela, przez okres obowiązywania kary do czasu jej zatarcia,

4) przebywają na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia,

5) są nauczycielami stażystami po przepracowaniu roku, którzy nie zaliczyli stażu.

§ 10. Dodatek w wysokości do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele, którzy bez zastrzeżeń wykonują swoje obowiązki i wyróżniają się:

1) w zakresie pracy dydaktycznej:

a) dostosowują treści nauczania do poziomu możliwości ucznia,

b) osiągają wysokie wyniki w pracy z uczniem zdolnym,

c) prowadzą nieodpłatnie dodatkowe zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce i sprawiającymi problemy wychowawcze,

d) przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

a) są organizatorami lub współorganizatorami wycieczek, biwaków, zielonej szkoły, uroczystości i imprez szkolnych, zawodów sportowych i rekreacyjnych,

b) organizują pomoc i opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

c) umiejętnie i skutecznie organizują współpracę z rodzicami,

3) w zakresie organizacji pracy:

a) przyczyniają się do wzbogacenia pracowni w środki dydaktyczne,

b) dbają o wystrój i estetykę klasopracowni,

c) podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w systemie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, kursach przedmiotowych, konferencjach i innych formach doskonalenia,

§ 11. Dodatek motywacyjny w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele, którzy otrzymali wyróżniającą ocenę pracy, spełniają warunki wymienione w § 10, a ponadto wyróżniają się :

1) w zakresie pracy dydaktycznej :

a) mają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym,

b) przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu województwa,

c) stosują w procesie dydaktycznym nowoczesne i skuteczne metody pracy,

d) współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej :

a) są inicjatorami i organizatorami uroczystości szkolnych i środowiskowych,

b) podejmują efektywne działania w celu pomocy uczniom ze środowisk zdemoralizowanych i zagrożonych demoralizacją,

c) opiekują się organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.

3) w zakresie organizacji pracy :

a) podnoszą swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych podwyższających kwalifikacje lub uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu,

b) wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz szkoły i lokalnego środowiska.

c) pełnią dodatkowe funkcje wynikające z organizacji pracy szkoły.

§ 12. Dodatek w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele, którzy spełniają warunki wymienione w § 10 i 11, a ponadto wyróżniają się :

1) w zakresie pracy dydaktycznej :

a) mają laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych na szczeblu centralnym,

b) w realizacji procesu dydaktycznego stosują innowacje pedagogiczne, programy autorskie i upowszechniają w formie publikacji efekty swojej pracy,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej :

a) są inicjatorami i współorganizatorami wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży,

b) propagują osiągnięcia szkoły, miasta na forum regionalnym i centralnym,

3) w zakresie organizacji pracy :

a) biorą udział w pracach komisji egzaminacyjnych, ośrodków doskonalenia nauczycieli,

b) uczestniczą w realizacji zadań wynikających z przystąpienia do programów edukacyjnych Unii Europejskiej, dotyczących integracji młodzieży i kadry pedagogicznej.

§ 13. Dodatek w wysokości do 30 % mogą otrzymać dyrektorzy szkół / placówek, którzy bez zastrzeżeń wypełniają swoje obowiązki a ponadto wyróżniają się:

1) prowadzeniem perspektywicznej polityki kadrowej,

2) podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania,

3) najwyższą oceną pracy,

4) umiejętnym wykorzystaniem mierzenia jakości pracy szkoły / placówki w planowaniu jej rozwoju,

5) uzyskiwaniem przez szkoły wysokich lokat w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

6) uzyskiwaniem przez uczniów wysokich wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych,

7) kształtowaniem właściwych postaw wychowawczo-patriotycznych z aktywnym uczestnictwem w uroczystościach o charakterze społecznym, regionalnym i narodowym,

8) wysoką kulturą osobistą,

9) troską o wizerunek szkoły i godnym reprezentowaniem jej na zewnątrz,

10) sprawną organizacją i zarządzaniem placówką,

11) prowadzeniem polityki finansowej szkoły / placówki ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dodatkowych środków na jej rozwój,

12) troską o estetykę otoczenia szkoły / placówki,

13) inspirowaniem nauczycieli do działalności innowacyjnej,

14) inicjowaniem działań w zakresie organizacji i udziału w konkursach i imprezach o charakterze ponadszkolnym,

15) wysokimi efektami własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej

§ 14. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole / placówce dodatek motywacyjny w wysokości do 20 % przyznaje dyrektor z uwzględnieniem warunków przyjętych w § 13.

§ 15. Warunki określone w § 10, § 12, które umożliwiają przyznanie dodatku uważa się za spełnione przez nauczyciela w szkole / placówce na określonym stanowisku w takim zakresie w jakim istnieje obiektywna możliwość ich realizacji.

§ 16. Dodatek motywacyjny do 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele i wicedyrektorzy spełniający warunki określone w § § 10, 11, 12 i 14, którzy tworzą programy autorskie lub którym dodatkowe zadania nie wymienione w regulaminie zlecił dyrektor szkoły / placówki lub organ prowadzący.

§ 17. Dodatki motywacyjne wypłaca się miesięcznie z góry.

III. dodatek funkcyjny

§ 18. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły / placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły /placówki.

2) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego.

3) sprawowanie funkcji:

a) doradcy metodycznego

b) opiekuna stażu.

§ 19. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole / placówce przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli dodatków funkcyjnych.

§ 20. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości 3 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym .

2. Nauczycielom przysługuje dodatek, o którym mowa w ust.1 tylko za jeden oddział .

§ 21. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 3 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 22. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu , w którym nauczycielowi powierzono funkcję opiekuna stażu.

3. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego ten staż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym staż przerwano.

§ 23. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły / placówki przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

§ 24. 1. Dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek przyznaje Burmistrz Miasta Augustów zgodnie z załączoną tabelą.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:

1) warunki organizacyjne, m.in.: liczbę oddziałów, zmianowość, liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, dokumentacji szkolnej ( arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: wyniki klasyfikacji rocznej, wyniki egzaminów, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

Tabela dodatków funkcyjnych

Pełniona funkcja

Miesięcznie w złotych

od

do

Przedszkola

Dyrektor przedszkola do 5 oddziałów

Dyrektor przedszkola powyżej 5 oddziałów

Wicedyrektor przedszkola

350

400

200

700

800

400

Szkoły wszystkich typów

Dyrektor szkoły do 12 oddziałów

Dyrektor szkoły od 13 do 24 oddziałów

Dyrektor szkoły liczącej od 25 do 36 oddziałów

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 36 oddziałów

Wicedyrektor szkoły

Kierownik świetlicy

400

500

600

700

350

200

800

1 000

1 200

1 400

700

350

3. Dodatki funkcyjne wicedyrektorom lub innym osobom na stanowiskach kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły i projektach organizacyjnych, wychowawcom klas , opiekunom stażu i doradcom metodycznym przyznaje dyrektor szkoły / placówki.

§ 25. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 19, 20, 21, 22 wypłaca się miesięcznie z góry.

§ 26. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

IV. dodaki za warunki pracy

§ 27. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.

§ 28. Dodatek za warunki pracy jest przyznawany w formie dodatku:

1) za trudne warunki pracy,

2) za uciążliwe warunki pracy.

§ 29. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków, nauczycielowi przysługuje jeden dodatek w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 30. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 31. Dodatek za trudne warunki pracy otrzymują nauczyciele :

1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 32. 1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy otrzymują nauczyciele za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach ( klasach) i placówkach przysposabiających do pracy zawodowej i indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodów stanów chorobowych, o których mowa w §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328).

2. Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych wynosi 15% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 33. Dodatki za warunki pracy przysługują za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny.

§ 34. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora - burmistrz .

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca .

V. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia

za godziny ponadwymiarowe oraz

za godziny doraźnych zastępstw

§ 35. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

§ 36. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach ) przez miesięczną liczbę godzin obowiązującego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

§ 37. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 36 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 38. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień

4) rekolekcjami,

5) uzgodnionym z dyrektorem udziałem nauczyciela w różnych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego,

- traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub o 1/4 jeżeli dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 39. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymali za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Nauczycielom, którzy zgodnie z organizacją pracy szkoły realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w niedzielę przysługuje z tego tytułu w następnym tygodniu inny dzień wolny, w którym liczba godzin jest zbliżona do liczby godzin przepracowanych w dniu wolnym od pracy.

§ 40. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje w przypadku faktycznego ich przepracowania.

§ 41. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

VI. nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 42. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami ) z tym, że:

- 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora

- 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.

§ 43. 1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom mianowanym i dyplomowanym po przepracowaniu przynajmniej 1 roku w danej szkole lub placówce.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane innym nauczycielom pod warunkiem posiadania 3–letniego stażu pracy.

§ 44. Wysokość nagrody jest corocznie ustalana przez burmistrza miasta przy procedurze tworzenia budżetu na kolejny rok budżetowy.

§ 45. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza miasta występuje:

2) dyrektor szkoły lub placówki

a) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

3) kierownik Wydziału Edukacji

a) dla dyrektora szkoły lub placówki.

4) zakładowe organizacje związkowe

a) dla nauczyciela będącego członkiem tego związku.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do dnia 30 września każdego roku. W przypadku nagród na zakończenie roku szkolnego do 15 maja, w innych przypadkach na 30 dni przed datą wręczenia.

3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- informcją o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,

- staż pracy pedagogicznej

- nazwę szkoły,

- zajmowane stanowisko,

- otrzymane dotychczas nagrody,

- ocenę pracy pedagogicznej

- uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

§ 46. 1. Nauczyciel szkoły, placówki niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę burmistrza miasta.

3. Nagroda dyrektora szkoły, placówki nie może być wyższa od nagrody burmistrza miasta.

§ 47. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej lub przed upływem roku otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz spełnia odpowiednio co najmniej pięć z następujących kryteriów:

1) W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych i artystycznych szczebla ponadszkolnego;

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi problemy w nauce;

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

g) prowadzi znaczącą działalność w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach kulturalnych;

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w szczególności palenia tytoniu, alkoholizmu i narkomanii;

c) organizuje współpracę z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

e) sprawuje opiekę nad organizacjami szkolnymi.

3) W zakresie działalności pozaszkolnej i doskonalenia własnego warsztatu pracy:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie;

c) kieruje zespołem samokształceniowym lub jest aktywnym jego członkiem;

d) prowadzi lekcje koleżeńskie;

e) opracowuje przykładowe materiały metodyczne.

2. Nagroda może być przyznana dyrektorom szkół i placówek , którzy również uzyskują znaczące efekty w zakresie:

1) dobrej organizacji pracy szkoły.

2) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi.

3) dbałości o bazę szkolną.

4) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, placówki.

5) osiągania przez szkołę, placówkę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych.

6) współpracy ze środowiskiem szkoły, placówki.

7) pozyskiwania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły, placówki.

8) rozwijania aktywności społecznej uczniów poprzez organizowanie współpracy ze szkołami z terenu innych miejscowości krajów Unii Europejskiej.

9) udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej.

§ 48. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 49. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 47. W tym przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

VII. postanowienia końcowe

§ 50. Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 51. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05