Uchwała Nr XXXI/300/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/300/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych na terenie miasta Augustowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 175, poz. 1457 ) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2005r. miesięczne opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych w wysokości 120 zł.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z opłaty stałej dokonuje Burmistrz Miasta po zaopiniowaniu wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dyrektora Przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/333/02 Rady Miasta Augustów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych na terenie miasta Augustów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05