Uchwała Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/302/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 / Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/52/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy miasta Augustów do Związku Komunalnego „Biebrza”, następujące zmiany:

1)§ 2. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. ust. 1. Członkami założycielami Związku są następujące gminy: Dąbrowa

Białostocka, Goniądz, Jaświły, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin,

Trzcianne.

2. Pozostałymi członkami Związku są następujące gminy: Augustów, Miasto

Augustów, Nowinka.

3. Członkami Związku mogą być również gminy przyjęte do Związku w czasie jego trwania.”

2) § 6. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. ust. 1. Do zakresu działania Związku należy:

1) podjęcie i kontynuowanie działań w zakresie ochrony środowiska i przyrody na

terenie gmin wchodzących w skład Związku;

2) realizacja zadań mających na celu zatrzymanie, a następnie odwrócenie

niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym Dorzecza Biebrzy;

3) prowadzenie studiów, badań i wdrożeń w zakresie racjonalizacji korzystania ze

środowiska;

4) realizacja programu rozwoju i promocji, w tym w szczególności, z zakresu turystyki

i agroturystyki wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej na terenie gmin

tworzących Związek;

5) inicjowanie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej, ze szczególnym

uwzględnieniem współpracy przygranicznej;

6) opracowywanie programów przedsięwzięć gospodarczych;

7) realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących postępowania

z odpadami, w tym w szczególności:

1. gospodarki odpadami, w tym tworzenie kompleksowych systemów zbierania
i zagospodarowania odpadów;

2. gospodarki wodno – ściekowej;

3. ochrony powietrza.

2. W celu realizacji zadań Związku może on tworzyć jednostki organizacyjne oraz

zawierać umowy z innymi podmiotami.”

3) § 10. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 10. ust. 1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Związku pozostających

w zakresie jego działania i nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu,

a w szczególności:

1) zatwierdza kierunki działania Związku;

2) uchwala budżet Związku i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania;

3) rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i udziela Zarządowi absolutorium;

4) decyduje w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek

organizacyjnych Związku oraz wyposażenia ich w majątek;

5) dokonuje wyboru i odwoływania przewodniczącego i pozostałych członków

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

6) decyduje w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego

zarządu;

7) decyduje o przyjmowaniu i wykreślaniu członków Związku.

2. W pozostałych sprawach do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio

przepisy dotyczące rady gminy.”

4) § 12. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 12. ust. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego

zastępców.

2.Zadaniem Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłącznie organizowanie pracy

Zgromadzenia /w tym przygotowywanie sesji Zgromadzenia/ oraz prowadzenie

obrad Zgromadzenia.”

5) § 13. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13. ust. 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie

nieobecności jego zastępca, wskazany przez Przewodniczącego.

2. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej

niż raz na kwartał. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwoływane na wniosek

Zarządu lub co najmniej ¼ przedstawicieli Zgromadzenia.

3. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni pisemnie, co

najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać projekt

porządku obrad i niezbędne materiały.”

6) § 19. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19. ust. 1. W skład Zarządu wchodzi od 12 do 15 osób, w tym Przewodniczący

i zastępca przewodniczącego, wybierani przez Zgromadzenie bezwzględną większością

głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trwania kadencji Zgromadzenia.

3. Członkami Zarządu mogą być:

1) osoby wchodzące w skład Zgromadzenia z wyłączeniem Przewodniczącego

Zgromadzenia, jego zastępców oraz członków Komisji Rewizyjnej;

2) osoby spoza Zgromadzenia w liczbie nie przekraczajęcej 1/3 składu Zarządu

Związku.”

7) § 21. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21. ust. 1. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia

Związku i zadań Związku, a w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz przedkładanie

Przewodniczącemu Zgromadzenia propozycji terminu, miejsca i porządku obrad

Zgromadzenia;

2) opracowanie projektu budżetu Związku;

3) zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Związku;

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku;

5) nadzór nad działalnością zakładów i urządzeń Związku;

6) wykonywanie czynności nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Związku;

7) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz stanu majątkowego

Związku”.

8) § 22. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 22. ust. 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.

2. Organizację i zasady funkcjonowania biura określa regulamin uchwalony przez

Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

połowy jego statutowego składu.

4. Zarząd obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na

miesiąc.

5.Uchwała Zgromadzenia w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest

równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu

roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny. Odrzucenie

w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem

uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

6. Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 5

na sesji zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie

nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

7. Zgromadzenie może, na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu, odwołać

poszczególnych członków Zarządu.

8. W przypadku odwołania członka Zarządu niebędącego jego Przewodniczącym,

Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka w terminie 1 miesiąca od dnia

odwołania.

9. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje

wyboru nowego Zarządu w ciągu 2 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia

rezygnacji.

10. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki

do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

11. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały

Zarząd lub poszczególnych jego członków.

12. W przypadku złożenia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie przez członka

niebędącego jego Przewodniczącym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu

rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu nie później niż

w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

13. Niepodjęcie przez Zgromadzenie uchwały w terminie, o którym mowa ust. 12 jest

równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca,

w którym powinna być podjęta uchwała.

14. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego

Przewodniczącym, Przewodniczący Zarządu obowiązany jest, najpóźniej

w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa

w ust. 13, przedstawić Zgromadzeniu nową kandydaturę na członka Zarządu.

15. Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.”

9) § 23. Statutu otrzymuje następujace brzmienie:

„§ 23. ust. 1. Przewodniczący Zarządu:

1) organizuje pracę Zarządu;

2) kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz Biurem Związku;

3) reprezentuje Związek na zewnątrz;

4) zwołuje posiedzenia Zarządu oraz je prowadzi;

5) składa sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu.

2. Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu z innej przyczyny niż

nieudzielenie absolutorium, jedynie na wniosek co najmniej ¼ statutowego składu

Zgromadzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny

odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. Jeżeli wniosek

o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów,

kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż 6 miesięcy od

poprzedniego głosowania.

4. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest,

odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji

przez cały Zarząd.

5.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie na najbliższej

sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjęciem

rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja

Zgromadzenia, o której mowa w ust. 5”.

10) „§ 24 ust. 2. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób – wybieranych i odwoływanych przez

Zgromadzenie na wniosek właściwych rad - członków Związku”.

11) „uchyla się § 20 i § 32 Statutu”.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/227/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05