Uchwała XXIX/279/05 z dnia 26 października 2005 r.

Uchwała Nr XXXIX/279/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 101, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając za nieuzasadnione wezwanie Pana Jana Klepackiego do usunięcia naruszenia w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym odmawia uchylenia uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk, ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, Dzielnicą Borki III i ulicą Rajgrodzką, zwanego „Ślepsk II”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Filipow

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2005-11-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-11-02