Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr I/2/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów została wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie Pani Joanna Lisek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-11-27

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-11-27