Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2006 r.

GGSSS SGS
 • uchwała nr II/11/06

 • Rady Miejskiej w Augustowie

 1. 5 grudnia 2006 r.

  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Augustowa

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
    z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457/ w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223; Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz. 27/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

    1. ustalić z dniem 5 grudnia 2006 roku burmistrzowi miasta Augustowa miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:

        • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 960 zł,

        • dodatek funkcyjny w kwocie 1 950 zł ,

        • dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 35% łącznie wymagrodzenia zasadniczego
         i dodatku funkcyjnego,

        • dodatek za staż pracy w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 • Traci moc uchwała Nr XVIII/171/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 czerwca
  2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Augustowa.

 • Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  • Przewodniczący

  • Rady Miejskiej w Augustowie

  /Andrzej Kurczyński/

  2006-12-05 2:30

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

  Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

  Data modyfikacji: 2006-12-08

  Opublikował: Ewa Szczepańska

  Data publikacji: 2006-12-08