Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr II/12/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187,
poz. 1381) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 97.640 zł.

Dział 630 „Turystyka” 30.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 30.000 zł:

§ 6298 30.000 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem” 10.338 zł:

rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych” 10.338 zł:

§ 0360 10.338 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 52.302 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu

terytorialnego” 52.302 zł:

§ 2920 52.302 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 5.000 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.000 zł:

§ 0960 5.000 zł;

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 97.640 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 338 zł:

rozdział 01095 „Pozostała działalność” 338 zł:

§ 4300 7 zł,

§ 4430 331 zł;

Dział 630 „Turystyka” 40.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 40.000 zł:

§ 6058 30.000 zł,

§ 6059 10.000 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 57.302 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 56.740 zł:

§ 2540 1.092 zł,

§ 4270 50.648 zł,

§ 4300 5.000 zł;

rozdział 80110 „Gimnazja” 562 zł:

§ 2540 562 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 64.093.907 zł,

2) wydatki budżetu miasta 66.136.719 zł,

3) przychody 5.684.432 zł,

4) rozchody 3.641.620 zł,

5) deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.459.295 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/12/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Dotacja z GFOŚiGW

Dotacja

ze Starostwa Powiatowego

Obligacje

Kredyty i pożyczki

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Dofinansowanie zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

600-60004

14.000

14.000

2.

Współfinansowanie przebudowy

ul. Rajgrodzkiej na odcinku od km 0 + 927,60 do granicy działki o nr geod. 1002/3 i 1002/2

600-60013

75.000

75.000

3.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap I

-ul. Rajgrodzka

-ul. Żurawia

600-60014

1.780.172

66.863

163.930

400.000

1.149.379

4.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap II

-ul. Mickiewicza

-ul. Wrzosowa-Śliwkowa - Wiśniowa

-ul. Raginisa

-ul. Myśliwska - Sarnia

- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

600-60016

3.075.040

975.040

2.100.000

5.

Budowa chodników do Zespołu Szkół Samorządowych

600-60017

41.000

41.000

6.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

17.129

17.129

7.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

630-63003

196.000

196.000

8.

Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap – budowa ścieżek rowerowych

630-63003

2.510.119

99.401

500.000

1.000.000

910.718

9.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

2.335.928

609.877

1.726.051

10.

Zakup programu komputerowego – Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

630-63003

11.779

2.945

8.834

11.

Projekt Balic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności

630-63003

40.000

10.000

30.000

12.

Wykup nieruchomości

700-70005

755.000

755.000

13.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

710-71004

175.000

175.000

14.

Rewitalizacja cmentarza w Augustowie

710-71035

51.500

51.500

15.

Zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych

750-75023

36.018

36.018

16.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

150.000

150.000

17.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

32.300

32.300

18.

Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej

754-75412

5.124

5.124

19.

Współfinansowanie projektu „Udoskonalanie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno-wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie

754-75414

70.000

70.000

20.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

801-80101

746.520

353.421

393.099

21.

Zakup kotłów elektrycznych w Przedszkolu Nr 6

801-80104

10.000

10.000

22.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

851-85154

110.000

110.000

23.

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

851-85154

105.088

105.088

24.

Zakup kserokopiarki

851-85154

6.500

6.500

25.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

1.077.963

434.463

643.500

26.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa -przebudowa miejsca pamięci narodowej w parku przy Rynku Zygmunta Augusta

921-92195

95.500

95.500

27.

Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

921-92195

25.000

25.000

Razem:

13.547.680

4.522.169

643.500

163.930

3.000.000

1.393.099

3.824.982


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II/12/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2006 r.

objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 97.640 zł wynika:

- ze zwiększenia o 30.000 zł środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji „Projekt Balic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” w ramach programu Interreg III B,

- z wzrostu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 10.338 zł,

- ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczeniem jej na zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych – Szkoła Podstawowa 1.092 zł, Gimnazjum – 562 zł oraz remont w Szkole Podstawowej Nr 6 – 50.648 zł,

- z otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 4 darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” i przeznaczeniem jej na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Białegostoku i Warszawy – 5.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków oprócz zmian omówionych wyżej dotyczą:

- konieczności pokrycia z własnych środków zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 338 zł, w związku z otrzymaniem niewystarczającej dotacji,

- zwiększenia wydatków na inwestycje w rozdziale 63003 o kwotę 40.000 zł, w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego „Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych, służąca rozwojowi i podniesieniu atrakcyjności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-12-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-12-08