Uchwała Nr XXXIX/343/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/343/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 października 2006 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 70.434 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 25.000 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 25.000 zł:

§ 0970 25.000 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 45.434 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 42.434 zł:

§ 0750 42.434 zł;

rozdział 80104 „Przedszkola” 3.000 zł:

§ 0750 3.000 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 70.434 zł:

Dział 750 „Administracja publiczna” 25.000 zł:

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu

terytorialnego” 25.000 zł:

§ 4300 25.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 45.434 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 27.000 zł:

§ 4010 27.000 zł;

rozdział 80110 „Gimnazja” 18.434 zł:

§ 4010 18.434 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 501.705 zł:

Dział 600 „Transport i łączność” 425.000 zł:

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 55.000 zł:

§ 6630 55.000 zł;

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 370.000 zł:

§ 6058 83.000 zł,

§ 6059 287.000 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa” 14.518 zł:

rozdział 71004 „Plany zagospodarowania

przestrzennego” 14.518 zł:

§ 4300 14.518 zł;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 9.187 zł:

rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 9.187 zł:

§ 4010 8.008 zł,

§ 4040 140 zł,

§ 4110 951 zł,

§ 4120 88 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 53.000 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 53.000 zł:

§ 6050 53.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 501.705 zł:

Dział 600 „Transport i łączność” 100.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 100.000 zł:

§ 4270 100.000 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” 85.871 zł:

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 71.591 zł:

§ 4170 5.000 zł,

§ 4210 27.500 zł,

§ 4260 6.000 zł,

§ 4270 3.000 zł,

§ 4300 15.573 zł,

§ 6060 14.518 zł;

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu

terytorialnego” 14.280 zł:

§ 4300 14.280 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 137.834 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 88.171 zł:

§ 3260 147 zł,

§ 4210 21.106 zł,

§ 4260 62.418 zł,

§ 4270 2.000 zł,

§ 4300 2.500 zł;

rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych” 6.081 zł:

§ 4210 6.081 zł;

rozdział 80104 „Przedszkola” 23.020 zł:

§ 4260 22.320 zł,

§ 4300 700 zł.

rozdział 80110 „Gimnazja” 19.352 zł:

§ 4260 14.730 zł,

§ 4300 4.622 zł;

rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 1.210 zł:

§ 4300 1.210 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 55.000 zł:

rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe” 55.000 zł:

§ 3110 25.000,

§ 4330 30.000.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 70.000 zł:

rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 70.000 zł:

§ 4260 70.000 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 53.000 zł:

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby” 28.000 zł:

§ 2480 28.000 zł;

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 25.000 zł:

§ 4300 25.000 zł.

§ 4. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 63.657.887 zł,

2) wydatki budżetu miasta 65.700.699 zł,

3) przychody 5.684.432 zł,

4) rozchody 3.641.620 zł,

5) deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.369.025 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/343/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Dotacja z GFOŚiGW

Dotacja

ze Starostwa Powiatowego

Obligacje

Kredyty i pożyczki

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Dofinansowanie zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

600-60004

14.000

14.000

2.

Współfinansowanie przebudowy

ul. Rajgrodzkiej na odcinku od km 0 + 927,60 do granicy działki o nr geod. 1002/3 i 1002/2

600-60013

75.000

75.000

3.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap I

-ul. Rajgrodzka

-ul. Żurawia

600-60014

1.780.172

66.863

163.930

400.000

1.149.379

4.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap II

-ul. Mickiewicza

-ul. Wrzosowa-Śliwkowa - Wiśniowa

-ul. Raginisa

-ul. Myśliwska - Sarnia

- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

600-60016

3.075.040

975.040

2.100.000

5.

Budowa chodników do Zespołu Szkół Samorządowych

600-60017

41.000

41.000

6.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

17.129

17.129

7.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

630-63003

196.000

196.000

8.

Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap – budowa ścieżek rowerowych

630-63003

2.510.119

99.401

500.000

1.000.000

910.718

9.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

2.335.928

609.877

1.726.051

10.

Zakup programu komputerowego – Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

630-63003

11.779

2.945

8.834

11.

Wykup nieruchomości

700-70005

755.000

755.000

12.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

710-71004

175.000

175.000

13

Rewitalizacja cmentarza w Augustowie

710-71035

51.500

51.500

14.

Zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych

750-75023

36.018

36.018

15.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

150.000

150.000

16.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

32.300

32.300

17

Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej

754-75412

5.124

5.124

18.

Współfinansowanie projektu „Udoskonalanie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno-wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie

754-75414

70.000

70.000

19.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

801-80101

746.520

353.421

393.099

20.

Zakup kotłów elektrycznych w Przedszkolu Nr 6

801-80104

10.000

10.000

21.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

851-85154

110.000

110.000

22.

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

851-85154

105.088

105.088

23.

Zakup kserokopiarki

851-85154

6.500

6.500

24.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

1.077.963

434.463

643.500

25.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa -przebudowa miejsca pamięci narodowej w parku przy Rynku Zygmunta Augusta

921-92195

95.500

95.500

26.

Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

921-92195

25.000

25.000

Razem:

13.507.680

4.512.169

643.500

163.930

3.000.000

1.393.099

3.794.982


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/343/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2006r.

objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 70.434 zł dotyczy:

- wzrostu dochodów z tytułu organizacji pobytu kandydatek na Miss Świata w Augustowie – 25.000 zł i wydatków na promocję miasta w tej samej wysokości,

- zwiększenia dochodów z tytułu dodatkowych wpływów z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych i Przedszkolu Nr 3, które przeznacza się na wzrost wynagrodzeń z tytułu awansów nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2.

2. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 501.705 zł dotyczy:

- zmniejszenia nakładów na współfinansowanie przebudowy części drogi wojewódzkiej – ul. Rajgrodzkiej o kwotę 55.000 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem,

- 370.000 zł – zadania inwestycyjnego „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie – Etap I” – ul. Rajgrodzkiej od Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej Nr 664 oraz ul. Żurawiej, których finansowa realizacja została zabezpieczona,

- 14.518 zł – dotyczy zmniejszenia nakładów na zakup usług związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i zwiększenia o tą samą kwotę wydatków na zakup licencji komputerowych,

- 9.187 zł – oszczędności w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 6,

- 53.000 zł – zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa”, którego większa część robót została przesunięta na 2007r., a środki na ten rok zostały w pełni zabezpieczone.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 501.705 zł, obok zmian omówionych w pkt 1 dotyczy:

- zwiększenia nakładów na remonty dróg – 100.000 zł,

- wzrostu nakładów związanych z funkcjonowaniem urzędu – 85.871 zł –na zakup materiałów, usług i energii,

- zwiększenia planu wydatków na promocję miasta – 14.280 zł,

- przeznaczenia dodatkowych środków na oświatę i wychowanie – 137.834 zł – na zakup opału, energii, usług i dofinansowanie ze środków miasta „Wyprawki szkolnej”, na którą otrzymano niewystarczającą dotację,

- zwiększenia środków na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej – 30.000 zł oraz wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 25.000 zł – zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- zakupu energii oświetlenia ulicznego, w związku ze zwiększeniem ilości punktów świetlnych – 70.000 zł,

- wzrostu dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury, w związku ze zwiększonymi nakładami na obsługę imprez kulturalnych – 28.000 zł,

- dofinansowaniem budowy pomnika Sybiraków – 25.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego, realizujące poszczególne zadania.

Dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o 70.434 zł. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-10-31

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-10-31