Uchwała Nr XXXIX/344/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2006r.

GGSSS SGS
 • Uchwała nr xxxix/344/06

 • RADY miEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

  • z dnia 27 października 2006r.

  • w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Augustów” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Augustów.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 ) - uchwala się co następuje:

    1. Na podstawie przedstawionych przez Burmistrza Miasta Augustowa wyników „Analizy zmian w zagospodarowaniu przetrzennym miasta Augustów” zaopiniowanej przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, stwierdza się, że:

    1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów uchwalone uchwałą Nr XVI/129/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 6 marca 2000 r. jest aktualne.

    2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Augustowa, zawarte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, są aktualne.

       1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

       2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Augustowie

    /Andrzej Kurczyński/

    2006-10-27 12:38

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2006-10-31

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2006-10-31