UCHWAŁA NR XXXVIII/339/06

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XXXVIII/339/06

 • RADY miEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

  • z dnia 29 września 2006 r.

  • w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 ) - uchwala się co następuje:

    1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów - zwanego - „BORKI - CENTRUM” obejmującego:

    1. tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al. Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i Mostową.

    2. tereny wymagające zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa, położonych między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 27 poz. 466 z dnia 31 lipca 2001 r.), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2MNU, 1UGH i częściowo 4MNU.

       1. Przedmiotem planu, o którym mowa w § 1 w granicach opracowania oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały będzie ustalenie zasad zagospodarowania dla poszczególnych terenów, których dominującym przeznaczeniem będzie zabudowa mieszkaniowa i usługi wielofunkcyjne.

       2. Plan miejscowy sporządzany na mapie w skali 1 : 1000 winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

       3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

       4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Augustowie

    /Andrzej Kurczyński/

    2006-10-02 9:37

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-10-04

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2006-10-04