UCHWAŁA NR XXXVIII/340/06

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XXXVIII/340/06

 • RADY miEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

  • z dnia 29 września 2006 r.

  • w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S19

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 ust. 1 i 4 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 ) - uchwala się co następuje:

    1. Przystępuje się do zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S19 uchwalonego Uchwałą Nr XV/126/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4, poz. 37 z dnia 11.02.2000 r.), w odniesieniu do terenów położonych między projektowaną obwodnicą miasta a ul. Rajgrodzką,ograniczonych drogą do wsi Turówka i drogą stanowiącą dojazd do kompleksu zabudowy oznaczonej symbolem 13MN/P; oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Przedmiotem planu, o którym mowa w § 1 będzie dopuszczenie zmian polegających na rozszerzeniu terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł.

    3. Plan miejscowy sporządzany na mapie w skali 1 : 1000 winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

    4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

    5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Augustowie

    /Andrzej Kurczyński/

    2006-10-02 9:37

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-10-04

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2006-10-04