Uchwała Nr XXXVIII/342/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/342/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 101, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając za nieuzasadnione wezwanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej w Augustowie do usunięcia naruszenia w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, odmawia zmiany uchwały Nr XXXIII/311/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego Statutu Uzdrowiska Augustów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-10-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-10-02