Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr III/ 13/ 06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
- 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,

d) pozostałych przeznaczonych pod zabudowę letniskową – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

- 18,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w przypadku zajmowania powierzchni do

200 m2 włącznie,

-18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w przypadku zajmowania powierzchni powyżej 200 m2,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych wykorzystywanych do celów rekreacyjno – wypoczynkowych – 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli:

a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków – 1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,

b) od pozostałych budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/208/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-12-15

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-12-15