Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu miasta w wysokości 70.457.663 zł:

- zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu miasta w wysokości 71.878.139 zł:

- zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł:

którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań

zleconych w kwocie 12.129.826 zł:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów — zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 550.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy i projekty w 2007 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.522.500 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.521.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.516.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.303.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 276.740 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 750.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoteminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),

2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

L.p.

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Plan

na 2007 r.

%

5:4

1

2

3

4

5

6

1.

Dochody z podatków i opłat w tym:

756

12.896.156

13.213.925

102,5

podatek od nieruchomości § 0310

10.235.000

10.630.000

103,8

podatek rolny § 0320

91.920

117.897

128,3

podatek leśny § 0330

39.636

40.028

101,0

podatek od środków transportowych § 0340

532.000

565.000

106,2

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350

40.000

41.200

103,0

podatek od spadków i darowizn § 0360

230.000

80.000

34,8

podatek od posiadania psów § 0370

16.000

16.200

101,2

wpływy z opłaty skarbowej § 0410

570.000

580.000

101,7

wpływy z opłaty targowej § 0430

190.000

190.000

100,0

wpływy z opłaty uzdrowiskowej § 0440

258.000

260.000

100,8

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

5.600

5.600

100,0

podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

688.000

688.000

100,0

2.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

756

11.780.000

14.228.220

120,8

podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

11.380.000

13.814.220

121,4

podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

400.000

414.000

103,5

3 .

Dochody z majątku w tym:

6.111.372

7.772.513

127,1

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

700

191.010

200.000

104,7

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490

700

40.000

3.600

9,0

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730

900

-

150.000

-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

z tego:

3.015.362

2.848.913

94,5

— gospodarka mieszkaniowa

700

2.900.000

2.788.000

96,1

— oświata i wychowanie

801

76.147

30.913

40,6

— kultura fizyczna i sport

926

39.215

30.000

76,5

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

700

45.000

50.000

111,1

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

700

2.820.000

4.520.000

160,2

4.

Pozostałe dochody własne w tym:

2.859.849

2.982.078

104,3

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

756

726.000

750.000

103,3

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570

754

9.000

6.000

66,7

wpływy z różnych opłat § 0690

z tego:

97.000

93.100

96,0

— transport i łączność

600

60.000

60.000

100,0

— administracja publiczna

750

3.000

3.100

103,3

— dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

756

34.000

30.000

88,2

wpływy z usług § 0830

z tego:

1.444.473

1.622.225

112,3

— oświata i wychowanie

801

889.617

955.920

107,5

— pomoc społeczna

852

33.000

33.000

100,0

— pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

115.063

108.805

94,6

— edukacyjna opieka wychowawcza

854

294.854

409.500

138,9

— kultura fizyczna i sport

926

111.939

115.000

102,7

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

756

62.500

63.750

102,0

pozostałe odsetki § 0920

758

1.750

1.750

100,0

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960

921

35.000

-

-

wpływy z różnych dochodów § 0970 z tego:

479.776

440.303

91,8

— gospodarka mieszkaniowa

700

454.264

427.200

94,0

— administracja publiczna

750

12.000

5.000

41,7

— oświata i wychowanie

801

5.748

3.063

53,3

— pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

40

40

100,0

— kultura fizyczna i sport

926

7.724

5.000

64,7

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 z tego:

4.350

4.950

113,8

— administracja publiczna

750

4.150

4.750

114,5

— pomoc społeczna

852

200

200

100,0

5.

Dotacje celowe w tym:

10.741.634

14.620.703

136,0

a) Na zadania zlecone

z tego:

7.434.045

12.129.826

163,2

Na realizację zadań bieżących § 2010

z tego :

7.434.045

12.129.826

163,2

— gospodarka mieszkaniowa

700

8.000

-

-

— administracja publiczna

750

200.000

200.000

100,0

— urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751

79.418

4.826

6,1

— ochrona zdrowia

851

500

-

-

— pomoc społeczna

852

7.146.127

11.925.000

163,2

b) Na zadania własne

z tego:

2.326.950

1.814.500

78,0

Na realizację własnych zadań bieżących § 2030

z tego:

2.326.950

1.814.500

78,0

— bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

26.200

-

-

— różne rozliczenia

758

251.040

223.500

89,0

— oświata i wychowanie

801

45.123

-

-

— pomoc społeczna

852

1.534.029

1.591.000

103,7

— edukacyjna opieka wychowawcza

854

470.558

-

-

c) Wynikające z porozumień

z tego:

479.879

488.637

101,8

Na inwestycje: — transport i łączność § 6620

600

163.930

-

-

Na wydatki bieżące z tego:

315.949

488.637

154,6

— działalność usługowa § 2020

710

2.500

4.000

160,0

— administracja publiczna § 2320

750

61.560

-

-

— oświata i wychowanie § 2020

801

5.000

-

-

— pomoc społeczna § 2020

852

16.000

-

-

— pomoc społeczna § 2028

852

225.889

479.637

212,3

— kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320

921

5.000

5.000

100,0

d) Dotacje z funduszy celowych

z tego:

500.760

187.740

37,5

— z GFOŚiGW — bieżące z § 2440

801

45.000

-

-

- z GFOŚiGW na inwestycje § 6260

900

455.760

187.740

41,2

6.

Środki z Unii Europejskiej

4.369.015

5.149.169

117,9

Na inwestycje z tego:

4.354.291

5.035.950

115,6

— transport i łączności § 6298

600

2.483.688

3.291.462

132,5

— turystyka § 6291

§ 6298

630

1.319.360

455.099

-

1.744.488

-

383,3

— kultura fizyczna i sport § 6291

926

96.144

-

-

Na zadania bieżące z tego:

14.724

113.219

768,9

— turystyka § 2708

630

14.724

113.219

768,9

7.

Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:

758

11.847.276

12.491.055

105,4

część oświatowa

11.847.276

12.491.055

105,4

OGÓŁEM OD 1 DO 7

60.605.302

70.457.663

116,2


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

plan wydatków budżetu miasta na 2007 rOK

Dział

Rozdział

Nazwa

Działu Rozdziału

Przewidywane

wykonanie 2006r.

Plan

na

2007r.

%

5:4

w tym:

w tym:

Wydatki poza majątkowe

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Inwestycyjne

z tego na obsługę długu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010

Rolnictwo i łowiectwo

w tym:

13.840

14.400

104,0

14.400

12.000

01008

Melioracje wodne

12.000

12.000

100,0

12.000

12.000

01030

Izby rolnicze

1.840

2.400

130,4

2.400

020

02001

Leśnictwo — gospodarka leśna

20.000

15.000

75,0

15.000

600

Transport i łączność

w tym:

6.036.649

11.083.600

183,6

1.944.600

9.139.000

9.139.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

1.334.000

1.420.000

106,4

1.420.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

-

75.000

-

75.000

75.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.779.506

-

-

60016

Drogi publiczne gminne

2.890.643

9.588.600

331,7

524.600

9.064.000

9.064.000

60017

Drogi wewnętrzne

32.500

-

-

630

63003

Turystyka — zadania w zakresie upowszechniania turystyki

4.069.462

741.291

18,2

101.688

639.603

639.603

700

Gospodarka mieszkaniowa w tym:

5.439.196

5.325.404

97,9

3.955.404

1.370.000

100.000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3.766.196

3.840.354

102,0

3.840.354

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

265.000

215.050

81,1

115.050

100.000

100.000

70095

Pozostała działalność

1.408.000

1.270.000

90,2

1.270.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

710

Działalność usługowa

w tym:

254.812

237.000

93,0

37.000

200.000

200.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

190.662

225.000

118,0

25.000

200.000

200.000

71035

Cmentarze

64.150

12.000

18,7

12.000

750

Administracja publiczna

w tym:

5.715.474

5.864.331

102,6

5.596.331

3.317.067

644.427

203.000

268.000

268.000

75011

Urzędy wojewódzkie

529.662

546.058

103,1

546.058

450.916

87.125

75022

Rady gmin

170.000

170.000

100,0

170.000

75023

Urzędy gmin

4.209.763

4.377.873

104,0

4.339.873

2.866.151

557.302

38.000

38.000

75075

Promocja j.s.t.

520.879

493.250

94,7

493.250

203.000

75095

Pozostała działalność

285.170

277.150

97,2

47.150

230.000

230.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:

79.418

4.826

6,1

4.826

4.032

794

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4.826

4.826

100,0

4.826

4.032

794

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów

74.592

-

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym:

525.667

437.590

83,2

437.590

294.755

56.545

75412

Ochotnicze straże pożarne

61.776

52.049

84,3

52.049

16.505

3.244

75414

Obrona cywilna

74.740

4.800

6,4

4.800

4.800

-

75416

Straż Miejska

361.351

371.741

102,9

371.741

273.450

53.301

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20.000

-

-

75495

Pozostała działalność

7.800

9.000

115,4

9.000

756

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem — pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

205.000

216.855

105,8

216.855

27.500

5.405

757

Obsługa długu publicznego w tym:

486.030

866.492

178,3

866.492

633.250

233.242

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

486.030

633.250

130,3

633.250

633.250

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.

-

233.242

-

233.242

233.242

758

75818

Różne rozliczenia — rezerwy ogólne i celowe

-

550.000

-

550.000

801

Oświata i wychowanie

w tym:

20.140.572

20.033.713

99,5

20.016.713

13.391.311

2.628.941

608.859

17.000

17.000

80101

Szkoły podstawowe

10.256.965

9.816.521

95,7

9.816.521

6.766.945

1.334.064

260.724

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

135.597

152.091

112,2

152.091

110.217

21.762

10.073

80104

Przedszkola

4.457.514

4.487.722

100,7

4.480.722

2.729.207

532.878

203.750

7.000

7.000

80110

Gimnazja

4.870.779

5.156.785

105,9

5.146.785

3.744.942

732.273

134.312

10.000

10.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

37.201

38.200

102,7

38.200

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

103.695

106.300

102,5

106.300

80195

Pozostała działalność

278.821

276.094

99,0

276.094

40.000

7.964

851

Ochrona zdrowia

w tym:

709.022

762.000

107,5

662.000

25.000

300.000

100.000

100.000

85119

Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

723

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

700.000

750.000

107,1

650.000

25.000

300.000

100.000

100.000

85195

Pozostała działalność

8.299

12.000

144,6

12.000

852

Pomoc społeczna

w tym:

11.530.360

16.974.122

147,2

16.966.122

1.854.148

354.378

8.000

8.000

85203

Ośrodki wsparcia

453.432

427.170

94,2

427.170

239.754

48.018

85212

Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6.105.052

11.211.000

183,6

11.211.000

211.994

42.370

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

18.700

23.000

123,0

23.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.667.956

2.056.380

123,3

2.056.380

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

85215

Dodatki mieszkaniowe

820.000

844.600

103,0

844.600

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.286.528

1.302.419

101,2

1.294.419

969.235

187.580

8.000

8.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

412.738

411.901

99,8

411.901

327.803

62.122

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

64.720

-

-

85295

Pozostała działalność

701.234

697.652

99,5

697.652

105.362

14.288

853

85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — żłobki

502.851

525.048

104,4

513.048

313.476

62.296

12.000

12.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

1.216.588

813.439

66,9

813.439

398.722

74.480

85401

Świetlice szkolne

722.510

789.919

109,3

789.919

398.722

74.480

85415

Pomoc materialna dla uczniów

494.078

23.520

4,8

23.520

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

2.799.825

3.437.786

122,8

2.208.046

1.229.740

1.229.740

90002

Gospodarka odpadowa

-

80.000

-

80.000

80.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

455.000

715.600

157,3

715.600

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

206.000

212.000

102,9

212.000

90013

Schroniska dla zwierząt

136.000

150.000

110,3

150.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

765.000

1.144.750

149,6

782.750

362.000

362.000

90095

Pozostała działalność

1.237.825

1.135.436

91,7

347.696

787.740

787.740

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

1.669.874

2.556.359

153,1

1.556.359

10.000

1.516.359

1.000.000

1.000.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

45.000

30.000

66,7

30.000

10.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

943.000

966.575

102,5

966.575

966.575

92116

Biblioteki

427.017

437.693

102,5

437.693

437.693

92118

Muzea

109.357

112.091

102,5

112.091

112.091

92195

Pozostała działalność

145.500

1.010.000

694,2

10.000

1.000.000

1.000.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

926

Kultura fizyczna i sport

w tym:

1.233.474

1.418.883

115,0

1.268.883

257.961

49.628

790.000

150.000

150.000

92604

Instytucje kultury fizycznej

1.027.960

1.062.383

103,3

1.062.383

257.961

49.628

610.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

205.514

356.500

173,5

206.500

180.000

150.000

150.000

Ogółem złotych:

62.648.114

71.878.139

114,7

57.744.796

19.893.972

3.876.894

3.430.218

633.250

233.242

14.133.343

12.863.343


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2007 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa działu — rozdziału

Dochody

Wydatki

Paragraf

Kwota

Paragraf

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

750

75011

Administracja publiczna —urzędy wojewódzkie

2010

200.000

4010

200.000

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2010

4.826

4110

4120

4170

695

99

4.032

razem

4.826

4.826

852

Pomoc społeczna

w tym:

11.925.000

11.925.000

85203

Ośrodki wsparcia

2010

347.000

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4220

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

1.635

223.554

16.200

42.188

5.830

12.043

10.800

12.300

2.000

350

4.000

1.500

1.700

1.000

600

7.800

2.000

500

1.000

razem

347.000

347.000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010

11.211.000

3110

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

4700

4740

4750

10.828.742

202.057

9.937

92.951

5.144

11.239

40.000

700

6.230

2.000

3.000

9.000

razem

11.211.000

11.211.000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2010

23.000

4130

23.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2010

257.000

3110

257.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2010

87.000

4010

4040

4110

4120

4440

64.800

5.500

12.450

1.700

2.550

razem

87.000

87.000

Ogółem w złotych:

12.129.826

12.129.826

Wpłaty do budżetu

Dział

Rozdział

Nazwa działu — rozdziału

Dochody

Paragraf

Kwota

1

2

3

4

5

750

75011

Administracja publiczna —

urzędy wojewódzkie

2350

95.000

852

85228

Pomoc społeczna — usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2350

4.000

Ogółem w złotych

99.000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1.

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

§ 911

5.000.000

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

87.960

3.

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

1.600.000

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

200.000

5.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1.867.484

Razem:

5.087.960

3.667.484

Deficyt:

1.420.476


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok

w tym:

Dotacja z GFOŚiGW

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

1.

Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2

600-60013

75.000

2.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym:

-ul. Wrzosowa — Śliwkowa — Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru

600-60016

9.064.000

4.149.000

4.510.000

3.038.471

3.038.471

1

2

3

4

5

6

3.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko

630-63003

20.000

4.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

619.603

464.702

5.

Wykup nieruchomości

700-70005

100.000

6.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

710-71004

200.000

7.

Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta

750-75023

38.000

8.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

150.000

9.

Audyt uzdrowiska

750-75095

80.000

10.

Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej

801-80104

801-80110

852-85219

853-85305

7.000

10.000

8.000

12.000

1

2

3

4

5

6

11.

Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach

851-85154

100.000

12.

Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów

900-90002

80.000

13.

Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej

900-90015

362.000

14.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

787.740

187.740

15.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

1.000.000

16.

Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych:

-Szkole Podstawowej Nr 2

-Szkole Podstawowej Nr 4

-Szkole Podstawowej Nr 6

926-92605

150.000

Razem:

12.863.343

187.740

3.503.173


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2007 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.

Nazwa projektu

Planowane wydatki na 2007 rok ogółem

w tym:

finansowane ze środków UE

z pozostałych źródeł

I

Wydatki inwestycyjne:

1. „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie II Etap — drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru”

4.510.000

3.038.471

1.471.529

2. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko — białoruskim”

619.603

464.702

154.901

Razem wydatki inwestycyjne

w złotych

5.129.603

3.503.173¹

1.626.430

II

Wydatki bieżące:

1. „Turystyka wędkarska a natura” „S-MAN 2000”INTERREG III B

101.688

76.2262

25.462

2. „Czas do pracy”

454.652

432.6143

22.038

Razem wydatki bieżące

w złotych

556.340

508.840

47.500

Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące

5.685.943

4.012.013

1.673.930

Ad. 1

W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 1.645.996 zł ujęte są planowane wpływy środków UE wynikające z rozliczeń dotyczących realizacji inwestycji w roku 2006

Ad. 2

W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 36.993 zł ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006r.

Ad. 3

W dochodach w pozycji dotacje wynikające z porozumień dodatkowo na kwotę 47.023 ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006 roku.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2007

Przychody na 2007

w tym:

dotacja z budżetu brutto

Zakres dotacji

Wydatki na 2007

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na 31.12.2007

1

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

5.927

1.522.500

610.000

dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki

1.521.334

7.093

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

l.p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

921

92109

Miejski Dom Kultury

966.575

2

921

92116

Biblioteka Miejska

437.693

3

921

92118

Muzeum

112.091

RAZEM Augustowskie Placówki Kultury

1.516.359

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

NA ROK 2007

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU

KWOTA W ZŁOTYCH

ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI

010

01008

Rolnictwo i łowiectwo — melioracje wodne

12.000

konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa

750

75075

Administracja publiczna — promocja jednostek samorządu terytorialnego

203.000

promocja Augustowa

801

Oświata i wychowanie

w tym:

608.859

oświata i wychowanie

80101

- szkoły podstawowe

260.724

Zespół Szkół Społecznych STO

80103

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

10.073

Zespół Szkół Społecznych STO

80104

- przedszkola

203.750

Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K

80110

- gimnazja

134.312

Zespół Szkół Społecznych STO

851

85154

Ochrona zdrowia — przeciwdziałanie alkoholizmowi

300.000

przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym

926

92605

Kultura fizyczna i sport — — zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

180.000

upowszechnianie kultury fizycznej

Ogółem:

1.303.859

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2007 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 236.370 zł,

2) Przychody ogółem 90.000 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 89.970 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 276.740 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” 187.740 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 49.630 zł.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Stan długu na dzień 31.12.2006 r.

17.388.678

1.

Emisja papierów wartościowych

8.800.000

2.

Zaciągnięte kredyty

2.750.748

3.

Zaciągnięte pożyczki

5.837.930

4.

Przyjęte depozyty

w tym: depozyty zbywalne

5.

Zobowiązania wymagalne

a) z tytułu poręczeń i gwarancji

b) jednostek budżetowych

w tym z tytułu:

- dostawy towarów i usług

- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

II

Planowane zwiększenie długu w 2007 roku

5.000.000

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r.

a) jednostek budżetowych

b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

4.

Emisja obligacji

5.000.000

Wartość długu ogółem (I+II)

22.388.678

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.

3.467.484

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

790.084

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

1.077.400

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

5.

Wykup obligacji

1.600.000

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. (I+II—III)

18.921.194

V

Planowane dochody na 2007 r.

70.457.663

% (IV:V)

26,85%


Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

w złotych

L.p.

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A

Dochody ogółem

60.605.302

70.457.663

71.162.000

71.874.000

72.593.000

73.319.000

74.052.000

74.792.000

B

Wydatki ogółem

w tym:

62.648.114

71.878.139

67.742.000

68.064.000

69.073.000

69.519.000

71.852.000

72.592.000

— wydatki bieżące

49.317.174

57.744.796

57.800.000

57.950.000

58.100.000

58.250.000

58.500.000

58.800.000

— wydatki majątkowe

13.330.940

14.133.343

9.942.000

10.114.000

10.973.000

11.269.000

13.352.000

13.792.000

C

Wynik finansowy (A-B)

-2.042.812

-1.420.476

+3.420.000

+3.810.000

+3.520.000

+3.800.000

+2.200.000

+2.200.000

D

Kredyty i pożyczki

2.398.542

1.984.254

1.891.817

2.054.052

1.731.425

1.203.546

-

-

spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i

pożyczek, w tym:

— spłata rat kredytu

(pożyczki)

2.249.556

1.867.484

1.809.292

2.005.472

1.713.604

1.200.000

-

-

— spłata odsetek

148.986

116.770

82.525

48.580

17.821

3.546

-

-

E

Obligacje

1.558.881

2.116.480

2.226.420

2.344.420

2.250.420

2.960.420

2.408.920

2.304.960

— wykup obligacji

1.200.000

1.600.000

1.600.000

1.800.000

1.800.000

2.600.000

2.200.000

2.200.000

— odsetki

358.881

516.480

626.420

544.420

450.420

360.420

208.920

104.960

F

Kwota udzielonych poręczeń

[1]

233.242

228.073

222.788

217.561

212.334

-

-

G

Razem D+E+F

3.957.423

4.333.976

4.346.310

4.621.260

4.199.406

4.376.300

2.408.920

2.304.960

H

( G:A ) %

6,5

6,1

6,1

6,4

5,8

6,0

3,2

3,1[1]W planowanym budżecie na 2006 rok kwota udzielonych poręczeń wynosiła 250.225 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03