Uchwała Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/19/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 26.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 26.000 zł:

rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw” 26.000 zł:

§ 0480 26.000 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 26.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 26.000 zł:

rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 26.000 zł:

§ 4300 26.000 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 240.000 zł:

Dział 600 „Transport i łączność” 75.000 zł:

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 75.000 zł:

§ 6630 75.000 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 150.000 zł:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 150.000 zł:

§ 6050 150.000 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” 15.000 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 15.000 zł:

§6050 15.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 240.000 zł:

Dział 750 „Administracja publiczna” 97.900 zł:

rozdział 75022 „Rady gmin” 22.900 zł:

§ 3030 22.900 zł;

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 70.000 zł:

§ 4210 20.000 zł,

§ 4300 50.000 zł;

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 5.000 zł:

§ 4300 5.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 31.000 zł:

rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 31.000 zł:

§ 4300 31.000 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 58.000 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 58.000 zł:

§ 6050 58.000 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 1.000 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 1.000 zł:

§ 4210 1.000 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 52.100 zł:

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 27.000 zł:

§ 2480 27.000 zł;

rozdział 92118 „Muzea” 25.100 zł:

§ 2480 25.100 zł.

§ 4. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 64.154.723 zł,

2) wydatki budżetu miasta 66.197.535 zł,

3) przychody 5.684.432 zł,

4) rozchody 3.641.620 zł,

5) deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.459.295 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/19/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Dotacja z GFOŚiGW

Dotacja

ze Starostwa Powiatowego

Obligacje

Kredyty i pożyczki

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Dofinansowanie zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

600-60004

14.000

14.000

2.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap I

-ul. Rajgrodzka

-ul. Żurawia

600-60014

1.780.172

66.863

163.930

400.000

1.149.379

3.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap II

-ul. Mickiewicza

-ul. Wrzosowa-Śliwkowa - Wiśniowa

-ul. Raginisa

-ul. Myśliwska - Sarnia

- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

600-60016

3.075.040

975.040

2.100.000

4.

Budowa chodników do Zespołu Szkół Samorządowych

600-60017

41.000

41.000

5.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

17.129

17.129

6.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

630-63003

196.000

196.000

7.

Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap – budowa ścieżek rowerowych

630-63003

2.510.119

99.401

500.000

1.000.000

910.718

8.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

2.335.928

609.877

1.726.051

9.

Zakup programu komputerowego – Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

630-63003

11.779

2.945

8.834

10.

Projekt Balic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności

630-63003

40.000

10.000

30.000

11.

Wykup nieruchomości

700-70005

605.000

605.000

12.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

710-71004

175.000

175.000

13.

Rewitalizacja cmentarza w Augustowie

710-71035

51.500

51.500

14.

Zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych

750-75023

36.018

36.018

15.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

135.000

135.000

16.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

32.300

32.300

17.

Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej

754-75412

5.124

5.124

18.

Współfinansowanie projektu „Udoskonalanie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno-wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie

754-75414

70.000

70.000

19.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

801-80101

804.520

411.421

393.099

20.

Zakup kotłów elektrycznych w Przedszkolu Nr 6

801-80104

10.000

10.000

21.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

851-85154

110.000

110.000

22.

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

851-85154

105.088

105.088

23.

Zakup kserokopiarki

851-85154

6.500

6.500

24.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

1.077.963

434.463

643.500

25.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa -przebudowa miejsca pamięci narodowej w parku przy Rynku Zygmunta Augusta

921-92195

95.500

95.500

26.

Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

921-92195

25.000

25.000

Razem:

13.365.680

4.340.169

643.500

163.930

3.000.000

1.393.099

3.824.982


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/19/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 26.000 zł. wynika ze wzrostu wpływów z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu z i przeznaczeniem tej kwoty na zakup usług w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 240.000 zł. dotyczy:

- zmniejszenia wydatków na współfinansowanie przebudowy części drogi wojewódzkiej – ul Rajgrodzkiej o kwotę 75.000 zł. – zadanie będzie realizowane w roku 2007 ( zostało ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły),

- zmniejszenia nakładów na wykup nieruchomości o kwotę 150.000, których realizacja w roku bieżącym została zabezpieczona,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”, które będzie kontynuowane w roku przyszłym, a środki finansowe w roku bieżącym zostały zabezpieczone.

3. Zwiększone planowane wydatki o 240.000 zł. dotyczą:

- zwiększenia nakładów na obsługę Rady Miejskiej – 22.900 zł,

- wzrostu nakładów związanych z funkcjonowaniem urzędu – 70.000 zł.- na zakup materiałów i usług oraz prowadzeniem ksiąg technicznych budynków komunalnych – 5.000 zł,

- zwiększenia nakładów na prowizje związane z poborem opłaty targowej i uzdrowiskowej – 31.000 zł,

- zwiększenia nakładów na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych” - 58.000 zł,

- dofinansowania zakupu laptopa dla niepełnosprawnego mieszkańca Augustowa – 1.000 zł,

- zwiększenia dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury w związku z organizacje Sylwestra na Rynku Zygmunta Augusta oraz zakupem kolekcji ekslibrisów na potrzeby Muzeum Ziemi Augustowie – 52.100 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03