Uchwała Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr IV/20/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie w następujących wysokościach:

- za dostarczoną wodę - 2,15 zł plus podatek VAT,

- za odprowadzenie ścieków - 2,98 zł plus podatek VAT.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1. obowiązują w okresie 1 roku od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie ogłoszą zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03