Uchwała Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

GGSSS SGS
 • Uchwała nr iv/21/06

 • rady miejskiej w augustowie

 1. 29 grudnia 2006 r.

  • w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 241, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
    z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/, Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

    1. Wyrazić zgodę na używanie herbu miasta Augustowa przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1, 16 - 300 Augustów na sztandarze Szkoły.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

2006-12-18 11:52

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-01-03