Uchwała Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/24/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasta Augustowa.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160,
poz. 1343; z 2006 r. Nr 38 poz. 261 ) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania
w jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasta Augustowa w wysokości – 800 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. . Traci moc Uchwała Nr XVI/134/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
w jednostkach organizacyjnych gminy Miasta Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03