Uchwała Nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/25/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa.

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160,
poz. 1343; z 2006 r. Nr 38 poz. 261 ) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym gminy Miasta Augustów wartość jednego punktu w złotych:

1. W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

2. W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Augustowie -

- na kwotę 4,00 zł;

3. W porozumieniu z Gimnazjum Nr 1w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

4. W porozumieniu z Gimnazjum Nr 2 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł

5. W porozumieniu ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

6. W porozumieniu ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

7. W porozumieniu ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

8. W porozumieniu z Zespołem Szkół Samorządowych w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł

9. W porozumieniu z Przedszkolem Nr 1 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

10. W porozumieniu z Przedszkolem Nr 2 w Augustowie -

- na kwote 4,50 zł;

11. W porozumieniu z Przedszkolem Nr 3 w Augustowie-

- na kwotę 4,50 zł;


12. W porozumieniu z Przedszkolem Nr 4 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł;

13. W porozumieniu z Przedszkolem Nr 6 w Augustowie -

- na kwotę 4,50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/181/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
30 października 2000 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Miasta Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03