Uchwała Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/26/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy miasta Augustów do Związku Komunalnego „Biebrza”.

Na podstawie art. 64 ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 36 ust. 2 Statutu Związku Komunalnego „Biebrza” (Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z 2001 r. Nr 59, poz. 1113) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/52/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia gminy miasta Augustów do Związku Komunalnego „Biebrza” par. 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Reprezentatami gminy Miasta Augustów w Związku Komunalnym „Biebrza”, zgodnie z § 9. jego Statutu są:

1) Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

2) Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta Augustowa

3) Jerzy Demiańczuk - wybrany przez Radę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03