Uchwała Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr IV/27/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450 lecia – nadania praw miejskich miastu Augustów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. uchwały Nr XXVI/259/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450 lecia – nadania praw miejskich miastu Augustów dodaje się punkty 21) i 22) w brzmieniu: „§ 1. pkt 21) Bogusław Czesław Samel, pkt 22) Monika Podziewska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-01-03