Projekt uchwały na sesję 28.12.2007 r.

Uchwała Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 71.646.972 zł, w tym:

1) dochody bieżące 59.019.472 zł,

2) dochody majątkowe 12.627.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 73.237.680 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 57.776.080 zł,

2) wydatki majątkowe 15.461.600 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 12.661.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.914.224 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetowy w wysokości 1.590.708 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji,

2) przychody budżetu miasta w wysokości 5.200.000 zł, rozchody w wysokości 3.609.292 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 648.074 zł,

2) celową w kwocie 8.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.656.968 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym 80.000 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.650.750 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.649.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje dla:

1) miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.683.904 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2) instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.421.994 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 372.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 4,

b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,

c) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta Augustowa w latach następnych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta;

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-12-27

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-12-27