Projekt uchwały na sesję 31.10.2007 r.

Uchwała Nr XIV/87/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie wyboru ławników.

Na podstawie art. 160 w związku z art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1410; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku tajnego głosowania dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-10-24

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-10-24