Projekt uchwały na sesję 5.12.2007 r.

Uchwała nr ……….

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia ……………..

w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta Augustowa wprowadza się opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od jednego psa.

§ 3. 1.Opłata od posiadania psów uiszczana jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek, a w przypadku powstania obowiązku jej zapłaty w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

2.Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3.Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-11-29

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-29