Projekt uchwały na sesję 5.12.2007 r.

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w wysokości 4,36 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystającej z pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Z budżetu miasta może być udzielana dotacja przedmiotowa dla zakładu, o którym mowa, według stawki określonej w ust. 1.

3. Kwotę planowanej dotacji, o której mowa w ust. 2, określa Rada Miejska w uchwale budżetowej na rok 2008.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-11-29

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-29