Projekt uchwały na sesję 5.12.2007 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić program współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Załącznik

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia

Roczny program współpracy samorządu miasta Augustów

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. „Roczny program współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” określa zasady współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na rzecz miasta Augustów i jego mieszkańców w 2008 roku.

§ 2. 1. O ile w niniejszym „Rocznym programie współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ”, zwanym dalej „Programem”, jest mowa:

1) o organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,

2) o innych podmiotach – należy przez to rozumieć osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest użyte słowo „organizacje” należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty.

§ 3. Współpraca samorządu miasta Augustów z organizacjami odbywa się na zasadach:

1. pomocniczości,

2. suwerenności stron,

3. partnerstwa,

4. efektywności,

5. uczciwej konkurencji,

6. jawności.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

§ 4. Zakres współpracy obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w Art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5. W ramach współpracy samorządu miasta Augustów z organizacjami w 2008 roku jako priorytetowe przyjmuje się zadania:

1) w zakresiepomocy społecznej i promocji zdrowia:

a) upowszechnianie wiedzy pro zdrowotnej;

b) realizacja programów wspierających rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu;

c) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb, np. zakup żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych itp. ;

2) w zakresiedziałania na rzecz osób niepełnosprawnych - integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem;

3) w zakresiekultury fizycznej i sportu:

a) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zajęć w różnych dyscyplinach sportu,

- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Augustów,

- organizacja projektów promujących zdrowy styl życia,

- wspieranie startu reprezentacji miasta we współzawodnictwie sportowym,

- współorganizacja miejskich i powiatowych zawodów sportowych.

b) współdziałanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym, kapiącym się i uprawiającym sporty wodne;

c) promowanie najlepszych sportowców i trenerów w mieście w formie nagród Burmistrza Miasta;

d) wspieranie i rozwój bazy rekreacyjno – sportowej;

4) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów , zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci;

5) w zakresieekologii i ochrony środowiska,

a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta,

b) wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie i ochronę środowiska;

6) w zakresiekultury i ochrony dóbr kultury:

a) wspieranie przedsięwzięć propagujących dziedzictwo kulturowe Augustowa;

b) edukacja regionalna dzieci i młodzieży;

7) w zakresieporządku i bezpieczeństwa publicznego:

a) współorganizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego,

b) wspieranie akcji i konkursów propagujących bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo na drogach.

8) w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) wspieranie masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

9) w zakresie integracji europejskiej:

a) rozwijanie współpracy z miastami bliźniaczymi Tuusula i Porto Ceresio;

b) wymiana młodzieży z krajami UE.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 6. Współpraca samorządu miasta Augustów z organizacjami może odbywać się w następujących formach:

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,

3) współorganizacji wspólnych przedsięwzięć z organizacjami,

4) współpracy przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz mieszkańców ,

5) współpracy przy organizowaniu akcji charytatywnych,

6) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych:

a) w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

c) w uchwale Nr XIV/115/99 Rady Miasta Augustów z dnia 16 listopada 1999 r.

(zmiana: uchwała Nr XX/194/04 rady Miasta z dn. 29 października 2004 r.) w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

§ 7. Za przebieg programu współpracy odpowiadają:

1) Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wypracowywania kierunków współpracy z organizacjami, określania polityki finansowej miasta, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami.

2) Burmistrz – poprzez koordynowanie działań współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dysponowanie wydzielonymi w budżecie miasta środkami finansowymi przeznaczonymi na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

3) Miejskie jednostki organizacyjne w zakresie spraw należących do ich kompetencji a będących przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Zadania publiczne przewidziane do zlecenia organizacjom i wysokość środków budżetowych na ich realizację w 2008 roku określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Augustowie na 2008 rok.

§ 9. 1. Ramy współpracy określone niniejszym Programem mają charakter otwarty.

2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu, organizacje mogą zgłaszać osobom wymienionym w § 7.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-11-29

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-29