Projekt uchwały na sesję 5.12.2007 r.

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2007r.

w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Opracowanie budżetu miasta powinno być oparte na założeniach kierunkowych przyjętych przez Burmistrza Miasta i przedstawionych w zarządzeniu razem z określeniem zakresu i szczegółowości materiałów opracowanych przez kierowników Wydziału Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem miasta oraz terminami ich przedłożenia.

§ 2.

1. Radni, przedstawiciele grup mieszkańców, reprezentanci organizacji społecznych oraz innych, działających na terenie miasta mogą składać wnioski do budżetu do Burmistrza Miasta w terminie do 15 października.

2. Burmistrz Miasta, w terminie do 20 października, dokona wstępnej oceny wniosków, o których mowa w ust. 1 i przedłoży je niezwłocznie poszczególnym komisjom Rady Miejskiej.

3. Komisje Rady Miejskiej przekażą Burmistrzowi Miasta zaopiniowane wnioski, o których mowa ust. 2 wraz z ewentualnymi wnioskami odrębnymi dotyczącymi budżetu w terminie do 31 października.

4. Tryb postępowania z wnioskami o dotacje reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 3.

Burmistrz Miasta na podstawie otrzymanych materiałów o których mowa w § 1 i 2 przygotuje projekt budżetu.

§ 4.

Materiały związane z projektem budżetu przedkładane Radzie Miejskiej powinny obejmować:

- projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,

- objaśnienia do projektu uchwały budżetowej,

- prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągnietych zobowiązań,

- informację o stanie mienia komunalnego.

§ 5.

1. Uchwała budżetowa wraz z załącznikami powinna określać:

1) prognozowane dochody miasta według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

2) wydatki budżetu miasta w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatków na obsługę długu,

- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto,

b) wydatków majątkowych,

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Miasta,

4) przychody i rozchody budżetu miasta,

5) wydatki związne z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań miasta,

7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,

8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,

9) limity zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

10) upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

12) dochody i wydtaki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami,

13) dotacje,

14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w przypadku powierzenia realizacji tych zadań miastu,

15) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii,

16) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizowanych przez zakłady budżetowe inwestycji.

2. Uchwała budżetowa może zawierać:

1) rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,

2) rezerwę celową w wysokości do 5% wydatków budżetowych,

3) upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,

4) upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie w zakresie:

- przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i pragrafami w ramach tego samego działu,

- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

5) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujmowane w wykazie w którym

dla każdego programu określa się:

- nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu miasta,

- jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonywanie programu,

- okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,

- wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach,

6) inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu Miasta.

3. Uchwała budżetowa zawiera w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zawierający:

a) przedmiot i cel umowy,

b) strony umowy,

c) okres wykonywania umowy,

d) łączną kwotę wydatków na wykonywanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków miasta,

e) łączne kwoty nakładów w poszczególnych latach, w tym łączne kwoty wydatków miasta w poszczególnych latach.

§ 6.

Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

1) dane dotyczące przysługujących miastu praw własności,

2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od

dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływy na stan mienia komunalnego.

§ 7.

1) Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej powinny zawierać omówienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na tle przewidywanego wykonania roku ubiegłego, sposobu ich kalkulacji, oraz zwięzłe omówienie pozostałych załączników do projektu uchwały budżetowej.

2) W objaśnieniach należy ustosunkować się do wniosków Komisji Rady zgłoszonych na etapie opracowywania projektu budzetu, które nie zostały uwzględnione.

§ 8.

Zarząd Miasta przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informację o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania i Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 9.

1) Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Komisjom Rady Miejskiej, które wyrażają swoją opinię o projekcie w ciągu 14 dni od daty otrzymania i przekazują je Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

2) Komisja ds. Budżetu i Finansów w ciągu 10 dni od daty otrzymania opinii, o których mowa w ust. 1, na posiedzeniu z udziałem przewodniczących pozostałych Komisji Rady Miejskiej, formułuje opinię ostateczną o projekcie uchwały budżetowej i niezwłocznie przekazuje ją Zarządowi Miasta.

3) Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów powinien w miarę możliowści uwzględnić zawarte w niej wnioski, skorygować projekt uchwały budżetowej i skorygowany przekazać do dnia 22 grudnia Radzie Miejskiej.

§ 10.

1) Uchwalenie uchwały budżetowej przez Radę Miejską powinno nastapić w następującym porządku:

a) zwięzłe przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta,

b) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,

c) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie wniosków Komisji ds. Budżetu i Finansów z uzasadnieniem przyczyn ewentualnego nieuwzględnienia jej wniosków,

d) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,

e) głosowanie całej uchwały budżetowej.

2) Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

3) Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr XXI/163/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-11-29

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-29