Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Miejskiej w Augustowie z 28.09.2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/80/07

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 września 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 79.125 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 79.125 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 79.125 zł:

§ 0960 79.125 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 292.572 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 75.000 zł:

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 75.000 zł:

§ 6630 75.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 140.000 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 140.000 zł:

§ 6050 140.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 7.572 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 7.572 zł:

§ 4010 6.470 zł,

§ 4110 964 zł,

§ 4120 138 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 70.000 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu” 70.000 zł:

§ 6050 70.000 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 429.697 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 80.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 80.000 zł:

§ 4270 80.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 130.000 zł:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 130.000 zł:

§ 6050 130.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 133.000 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 133.000 zł:

§ 4270 60.000 zł,

§ 6050 73.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 7.572 zł:

rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 7.572 zł:

§ 4010 6.470 zł,

§ 4110 964 zł,

§ 4120 138 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 79.125 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 79.125 zł:

§ 6050 79.125 zł.

§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 260.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 260.000 zł:

rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatki od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych” 260.000 zł:

§ 0440 260.000 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 260.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 260.000 zł:

rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatki od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych” 260.000 zł:

§ 0390 260.000 zł.

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 6.561.109 zł i rozchodów w kwocie 3.899.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł.

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 68.363.429 zł,

2) wydatki budżetu miasta 71.024.929 zł,

3) deficyt budżetowy 2.661.500 zł,

pokryty:

- przychodami z emisji obligacji 1.325.391 zł,

- wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.336.109 zł,

4) przychody 6.561.109 zł,

5) rozchody 3.899.609 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.657.810 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/80/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2007r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1.

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

§ 911

5.000.000

-

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

87.960

-

3.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

1.473.149

-

4.

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

-

1.600.000

5.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

-

225.000

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

-

2.074.609

Razem:

-

6.561.109

3.899.609

Deficyt:

2.661.500


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/80/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok

w tym:

Dotacja z GFOŚiGW

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

1.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym:

-ul. Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru

600-60016

8.764.000

4.149.000

4.510.000

3.038.471

3.038.471

2.

Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie

600-60016

390.000

1

2

3

4

5

6

3.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko

630-63003

140.000

4.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

619.603

464.702

5.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

84.000

6.

Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności

630-63003

40.000

30.000

7.

Wykup nieruchomości

700-70005

178.000

8.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

710-71004

200.000

1

2

3

4

5

6

9.

Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta

750-75023

38.000

10.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

50.000

11.

Audyt uzdrowiska

750-75095

40.000

12.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

3.500

13.

Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4

801-80101

16.500

14.

Wykonanie pokrycia dachu w części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych

801-80101

73.000

1

2

3

4

5

6

15.

Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej

801-80104

801-80110

852-85219

853-85305

7.000

10.000

8.000

12.000

16.

Rozwój i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w przedszkolach

851-85154

100.000

17.

Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji

851-85154

13.375

18.

Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej

900-90015

252.000

19.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

787.740

287.740

20.

Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa

900-90095

100.000

1

2

3

4

5

6

21.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

1.629.125

22.

Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych:

-Szkole Podstawowej Nr 2

-Szkole Podstawowej Nr 4

-Szkole Podstawowej Nr 6

926-92605

180.000

Razem:

13.735.843

287.740

3.533.173


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/80/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2007r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA 2007 ROK

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 79.125 zł wynika z otrzymania środków ze zbiórki publicznej na budowę kolumny króla Zygmunta Augusta w Augustowie z przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa”.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 292.572 zł wynika z:

a) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60013 na zadanie inwestycyjne „Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km. 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2” – zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym – kwota 75.000 zł,

b) oszczędności w wydatkach w rozdziale 75095 na zadaniach inwestycyjnych „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” - 100.000 zł oraz „Audyt uzdrowiska” – 40.000 zł,

c) przesunięcia kwoty 7.572 zł pomiędzy rozdziałem 80101 a85401, które są realizacją wniosku Wydziału Edukacji, w związku z wcześniejszym niż planowano odejściem na emeryturę nauczycielki ze świetlicy,

d) zmniejszenie nakładów na zadanie „Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych” (rozdział 92605) o kwotę 70.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 429.697 zł wynika:

a) z konieczności zwiększenia nakładów na remonty bieżące dróg gminnych – 80.000 zł (rozdział 60016),

b) ze zwiększenia nakładów na wykupy nieruchomości pod budowę dróg gminnych o kwotę 130.000 zł (rozdział 70004),

c) ze wzrostu wydatków w oświacie:

- na remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych – 60.000 zł,

- na zadanie inwestycyjne związane z wymianą pokrycia dachu w Zespole Szkół Samorządowych 73.000 zł (zał. Nr 2 poz. 14),

d) zwiększenia nakładów na świetlice o 7.572 zł (przesunięcie opisane wyżej).

e) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa” – 79.125 zł ( zmiana omówiona wyżej).

Przesunięcie w planie dochodów kwoty 260.000 zł, związanej z opłatą uzdrowiskową, dostosowuje plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 6.503.109 zł do kwoty 6.561.109 zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 58.000 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.661.500 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2007-10-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-10-03